Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


Wstêpniak

Konkurs Jakiego Nie By³o


Konkurs Jakiego Nie By³o – do wygrania fantastyczne nagrody

Literatura


K±cik tolkienowski

Opowie¶ci z Ardy: £owca (9)
Opowie¶ci z Ardy: Wyj±tki z Ksiêgi Mazarbul (12)
Ognie na Amon Sul? (19)
Wied¼min w¶ród hobbitów (36)

Opowiadania / Wytchnienie


Galaktyczni wojownicy (28)
O stworzeniu ¶wiata (39)
Têczowy smok (43)
Koty i dinozaury (51)
Szar¿a Ciê¿kiej Kawalerii Kubkowej (60)

Cum Libro


Gdyby ksi±¿ka mog³a ¶piewaæ… (66)

Heuresis / Know How


Kaprysy cz. VII (22)
Toksyny (34)
K³amaæ ka¿dy mo¿e (35)
A to s± w³a¶nie gracze (35)
Dziwne podej¶cie (37)
Ranny Julek! (38)
Ranny Julek II (40)
Ranny Julek! cz. III (41)
Topielice i obwiesie cz. II (44)
…a Bóg kule nosi (46)
Power (46)
Prawid³a dobrego prowadzenia cz. 1 (62)
Zagadka ¶mierci Jima Morrisona (65)
Æma z Pleasant Point (66)
Linie z Nazca (70)

Imago


Rysunek i grafika (56)
Wst±pienie – grafika komputerowa (56)
Smutnooki i Seks (56)

Ró¿ne


¦wiêta w RPG, RPG w ¦wiêta (8)
Ca³a prawda o Jojo (12)
Telewizor (57)

Felietony


Ideaversum Czyli Polowanie Na Inspiracjê (19)
Kwestia magdalenki (27)
Za kierownic±, czyli o prowadzeniu s³ów kilka (45)
Brakuj±ce ogniwo, czyli rzecz o klonowaniu … figurek (48)
Objawy ¶mierci klinicznej (52)
Grafomani gór±! (58)

Processing Tower


Fa³szywy psychiatra radzi odc. 2 – Magia zmys³ów (44)
Role Playing Simulation (TM) (47)
Samograje (48)
Gracz poprawiony (49)

Jam Session


Sceny recytowane (24)

PBEM / RPG via Internet


Kryminalny PBEM (35)
Opis przyrody (czê¶æ pierwsza) (PBEM) (43)
Non Personal Character (45)

Kult / Kult – Apartament #13


Die Erlosung (65)
Miasto, tam gdzie ¿yje cieñ (66)

Star Wars


Prawdziwy bohater (37)
Jedi w dru¿ynie (37)

Cyberpunk


Szum informacyjny

Dziadziu¶ Cyberpunk (13)

Skrawek krawêdzie

Podrêcznik Funkcjonariusza (22)
¦wiat Reklam (31)
W ¶wietle reflektorów (35)

VR Shangrila – System Reboot

Cosmeeting 2004 (59)

Zew Cthulhu


Bibiloteka

Psychopatie – ujêcie ogólne (17)
Czy jestem ju¿ histerykiem? (18)
Olbrzym – tajemnica Gór Sowich (18)
Tam gdzie rz±dz± Mi-Go (19)

Cthulopedia

Bibliotekarz (17)
Japonia a Mity (19)
Co za du¿o… (24)
Qumran (24)
Mity na motorach (26)
Piek³o to inni (27)
Badacz Szaleñstwa (32)

One Shots

Dentysta (33)
Przedszkole (35)
One Shot (41)

W telegraficznym skrócie

W telegraficznym skrócie – Grudzieñ (21)
W telegraficznym skrócie – Czerwiec, Lipiec, Sierpieñ (28)

¦wiat Mroku


Zd±¿yæ przed ¶witem

Era WoDnika (7)
Zdrada w 3-ch aktach (25)

Mumia

¦wiat³o w ciemno¶ci (10)

Caern

Czysto¶æ Rasy – pomys³y na scenariusz (12)

Fundacja

Pocz±tki Grozy (16)
Z akt miasta Farewell (21)
Z akt miasta Farewell, czê¶æ druga – Demiurgowie Techniki (28)
Zmierzch (50)
Stwórz swój w³asny Matrix (51)
Magya Obrazu (51)
Magya Obrazu II (53)
Kaba³a (53)
Nauka tworzenia i prowadzenia Sagi w weekend z Paradoksem (56)

Odcienie ciemno¶ci

Don Lorenzo Diaz de Herrera y Perena, hrabia Tarancón (18)
W krêgu indyjskich zjaw i upiorów (23)

W bezdni Maelstromu

Cierpienie a RPG (29)

Srebrna Wataha

Strach ma wielkie oczy (43)

Wampir Mroczne Wieki

Miasta w wiekach ¶rednich (47)
LARP – jak go zorganizowaæ i poprowadziæ (55)

Fantasy


Warhammer Fantasy Role Play

Grimoire Magnis… (12)
Bitwy w WFRP (15)
Trupa Harolda (18)
Dyli¿ans (20)
Karczma “Pod P³acz±cym Ogrem” #3 – Wady i Zalety (21)
Korzystajmy z historii – imperialna gospodarka (23)
Idea, Inwencja, Improwizacja (35)
Warhammer Roleplay Vampire Expansion (36)
Maska (40)
Nekromancja (41)
Powró¿yæ, panie, powró¿yæ… (41)
O wy¿szo¶ci halflingów (44)
Nekromanci (45)
Typy zbroi ¶redniowiecznych (50)
Zbójuj siê sam (50)
Nekromanci (52)
Wsi spokojna, wsi weso³a (57)

Earthdawn

Kaery (22)
Prawdziwe oblicze horrorów (23)
¯ywe legendy (25)
Magia przodków (26)

Heroic Fantasy

Magia Barsawii? (35)
O scenariuszy pisaniu (41)
Przepa¶cie, zapadnie i wilcze do³y (42)
Historie o bohaterach – tworzenie postaci (43)
Historie o bohaterach – opowie¶æ ponad wszystko (43)
Historie o bohaterach – magia (43)
Historie o bohaterach – szczegó³y (43)

Tawerna Pod Smocz± Paszcz±

Jednoro¿ec (61)
Typy scenariuszy (65)
Punkty B³êdów (70)

Deadlands / W Samo Po³udnie


Francuzka w Sunnytown (24)
Co Ty wiesz o straszeniu, hombre (25)
Kelner! Moje spaghetti jest niedoprawione! (26)
Za kilka dolarów wiêcej… (30)
Kilka wrednych trików (czyli jak wkurzaæ graczy w kulturalny sposób) cz. I (33)
Ojciec Aleksander Anderson (46)
Gringo like me (47)
Przystañ (47)
Opowie¶æ o czterech miastach (50)
Kilku wspania³ych (51)

W cieniu kwitn±cych wi¶ni (Legenda Piêciu Krêgów)


Têtno Natury (34)
Miecz – dusza wojownika (36)
Przywdziewaj±c szatê cienia (36)
W ka¿dym szepcie, ka¿dym tchnieniu… (38)
Animania (43)
Tajemnica Ishiyamy (50)

Z³omowisko (Neuroshima)


Gawêdy Bezzêbnego Jake’a

Pristine (46)
Arkanzo (47)
Napoleonek (50)

Lodówa

Most Wisielców (46)
¦rodki zapalaj±ce (48)
Farmakologia cz. 1 (52)

General store

Pocztówki z pó³nocy (46)

Co w Kaer Morhen piszczy? (Wied¼min: Gra Wyobra¼ni)


Wyspy Skellige (45)
Zwiewni (46)
Giovanni & Herfield (47)
Opowie¶æ o pewnej hanzie (48)
Morrigan ze Skellige (49)
Przestêpcy (52)
Morhen Sadhyb (53)
Bremervoord (57)

Od Wydawcy


Kropka nad “i” (70)

 

Góra