Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


Krótko i na tematKonwenty


Zaproszenia

Bunkier 2004
Fantazjada 2004
Final fantasy
Multi-Konwent
Zahcon 2004

Poltergeist Review


Sierpieñ w serwisie Poltergeist

Cum libro


Skóra i ko¶ci – wstêpniak
Sprostowanie do recenzji “Rewan¿u” (#59)
Wyja¶nienie do recenzji “Perfidii” (#60)
Cum libro poleca… (minirecenzje) – …dwa tytu³y

Heuresis


Logicznie rzecz bior±c…
Empiria Probabilistica

Multimedia


Wstêp – zastêpstwo

Film

K³opoty osadników, czyli jak to w lesie bywa – recenzja Osady, wersja ocenzurowana
Po omacku przez las, czyli ¶lepa logika – przemy¶lenia po obejrzeniu Osady, wersja nieocenzurowana

RPG via Internet


Od Ailén…
Gry paragrafowe
Labirynt – instrukcja gry
Gry paragrafowe – lista lokacji

VR Shangrila


Release notes 4.0 – technology is god
Wszystko da siê skrakowaæ – prawa s± prób± osi±gniêcia sprawiedliwo¶ci
R.M. Stallman “W obronie Wolno¶ci” – “GNU’s Not Unix”/ Krucjata hackera na rzecz wolnego oprogramowania
Konwergencja – Wizja czwarta – jiyuu na sofuto. logiciel libre. Wolne oprogramowanie.
Scenariusz filmu “Neuromancer” czê¶æ 4Cat eye, call ’em. Call ’em Steppin’ Razor.
No maps for these territories 3/3 – ostatnia czê¶æ wyprawy wg³±b wizji przysz³o¶ci z W.Gibsonem
Wielow±tkowo¶æ – Prelekcja Inauguracyjna “Prawo dla SI”, Tokyo 2028
Gaijin Japanese Class 2 – podstawy japoñskiego
Punk science – new radical punk scientific agenda. Wyk³ad dr Rachel ArmstrongFantasy


Tawerna Pod Smocz± Paszcz±

Legenda o Synu – wstêp
Fall’than – egzotyczny NPC do ¶wiatów pozbawionych magii lub nie ca³kiem zbadanych
Jednoro¿ec – jak szatan kr±¿y dniem i noc± wokó³ cz³owieka, z czasem go dopada, k³uje swoim rogiem pe³nym szatañskich pokus i rozdziera jego duszê, odci±gaj±c od Boga
Nightwish – Once – recenzja p³yty
Nightwish – Once – teksty piosenek w oryginale (.rtf)
Strze¿ siê wojny dusz – przestroga dla mi³o¶ników Dragon Lance
Age of Wonders 2 – Tron Czarnoksiê¿nika – moje odczucia po ukoñczeniu jednej z niewielu strategii osadzonych w ¶wiecie magii i mieczaProsto z Pola Bitwy: Warhammer Fantasy Battle


Wstêpniak – nie czytaæ, nudy!
Scyla Anfinngrim – Bohater Chaosu
Vampire Counts – Porady Taktyczne 

Góra