Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


Perskie przys³owieJubieluszowy Konkurs Inkluza – nagrodzone prace


Nic nie jest takie, jakie siê wydaje

Szar¿a Ciê¿kiej Kawalerii Kubkowej – Tomasz Kuran, ¯yrardów

Ksi±¿kowi fascynaci, ³±czcie siê!

Brzechwa dla doros³ych – Pawe³ Nowicki, Warszawa

Bajkopisarze i wierszokleci

Stasiu, czyli kto przepije kosmitów – Józef Orzeszyna, Wroc³aw
Zew – Bartosz Rakowicz, Poznañ
Tancerze Stali – Jaros³aw Porwo³, Lubomia

Zrealizuj zamówienie – wygraj nagrodê!

Konie w RPG – Agnieszka Szady, Lublin
O wilku mowa – Kamil Wierus, Wola Kopcowa

Konwenty


Sprawozdania

Dracool 2004 – 02-05. lipca 2004
Orkon 2004 – 07-16 lipca 2004
Teleport 2004 – 08-11 lipca 2004

Zaproszenia

MalKonTent 2004 – 22-24. sierpnia
Polcon 2004 – 19-22. sierpnia 2004

Poltergeist Review


Lipiec w Poltergei¶cie

Wolsung – Magia Wieku Pary


Lyonesse Crystalograph #4 (.PDF) – naj¶wie¿sze wiadomo¶ci z ca³ego ¶wiataCum libro


Cienie wysp dalekich – wstêpniak
Perfidia (krymina³ i sensacja; opowiadania) – historyjki o zbrodniach i karach?
Piêkno Wszech¶wiata (fizyka; popularnonaukowa) – superstruny, ukryte wymiary i poszukiwanie teorii ostatecznej
Plebiscyt na najlepsz± ksi±¿kê 2003 r.

Fantastyczni klasycy

Arthur C. Clarke – cejloñski czarodziej – “Ka¿da wystarczaj±co zaawansowana technologia jest nieodró¿nialna od magii.”

Nobelitacje

O Nagrodzie Nobla s³ów kilka – otwieramy nowy cykl artyku³ów po¶wiêcony literackiej Nagrodzie Nobla i jej laureatom
Nagroda Nobla w dziedzinie literatury – t³umaczenie artyku³u szwedzkiego profesora opowiadaj±ce o tendencjach zwi±zanych z przyznawaniem literackiej Nagrody Nobla na przestrzeni dziesiêcioleci i o nagrodzie w ogóle.
Sully Prudhomme (1901), biografia – ¯ycie i twórczo¶æ pierwszego laureata literackiej Nagrody Nobla – poety, filozofa, estety.
Przemówienie towarzysz±ce wrêczeniu literackiej Nagrody Nobla 1901 – zawiera sporo wznios³ych frazesów, potraktujcie je wiêc nie jako merytoryczne uzupe³nienie, lecz jako estetyczn± ozdobê artyku³u o pisarzu.

Heuresis


Bilans zastêpczy
Wymy¶lone jêzyki ekscytuj± mózg
5 pomys³ów na bardziej interesuj±ce spotkania
5 pomys³ów na uczynienie kampanii wci±gaj±c± dziêki spotkaniom
5 pomys³ów dla zabieganych roleplejowców na organizowanie czasu
5 pomys³ów na stworzenie naprawdê z³ego ³otra

Multimedia


Film

Tajemnicze okno – najwa¿niejsze jest zakoñczenie
Pojutrze – where will you be? W kinie, a gdzie¿by indziej!

Muzyka

Archetype – industrialny wstrz±s

RPG via Internet


Wakacyjna odezwa do MG…

VR Shangrila


Release notes 3.0 – Wyspy w sieci. Rajskie pla¿e. Nielegalne dane.
Szok Przysz³o¶ci, Alvin i Heidi Toffler – recenzja. prognoza kszta³tu nowej cywilizacji i rz±dz±cej ni± logiki
Uwolnij My¶l! – create your information output
Konwergencja – Feedback – polemika
Scenariusz filmu “Neuromancer” czê¶æ 3 – Freeside… Why wait?”
No maps for these territories 2/3 – Sterling, Zbawienie, cyberprzestrzeñ.
Advanced nanomedicine intro – find, recognize and destroy the microbial strain
Gaijin Japanese Class – lekcja japoñskiego nr 1
Bruce Sterling. Shinkansen – what the 21st Century feels like
Chillout Stuff 1.0 – Este es nuestro manifiesto. cyberpunk.Fantasy


Dungeons and Dragons

Forgotten Realms: Opis ¶wiata – recenzja podrêcznika
Obroñcy Wiary – recenzja podrêcznika
Pie¶ñ i Cisza – recenzja podrêcznika
Mroczna zamieæ – przygoda

Tawerna Pod Smocz± Paszcz±

S³owem wstêpu
Lodowy Smok – recenzja
Lodowy Smok – streszczenie
Rasy i miejsca – ostatnia porcja cytatów i moich komentarzy do bohaterów i miejsc Smoczych Królestw
Dawno, dawno temu… – w krainie starej ba¶ni – relacja z pobytu w Chudowie 23 maja 2004
Gazowa pochodnia – Relacja ze spotkania z wojami ¶redniowiecznymi w Chudowie
W³adca Chaosu – czyli jak zosta³em okrzykniêty panem dezinformacji, niedomówieñ, pomówieñ i szerzenia zamêtu na LARP w 3LO w Katowicach
Pie¶ñ barda – Beast
Pie¶ñ barda – Nienasycony

Warhammer Fantasy Role Play

Wstêpniak – czyli wakacje pe³n± par±, ale graæ trzeba
Medium – to ca³kiem sympatyczny go¶æ, ale ci jego kumple …
Ath’msskorth Renegat – demon-renegat, wyznaj±cy Sigmara
Ebenezer ¶mierdziel – postaæ niew±tpliwie charakterystyczna
Szukamy modela… – tworzenie wyrazistych NPC-tów, czê¶æ II

Monastyr


Monastyr. Fabularna gra dark fantasy. – recenzja systemu
W co siê bawiæ, czyli ró¿ne konwencje Monastyru
Monastyr w Sieci
Jak kompilowaæ scenariusze na potrzeby Monastyru?

W samo po³udnie


Prologue
Tony “Zombie” Raf – Zna³em go¶cia, co to wygrzebañcem zosta³, chocia¿ nigdy tego nie chcia³. I wci±¿ by³ ¿ywy. Nie ¿ywy-nie¿ywy, tylko po prostu – serce nadal wali³o mu jak m³ot.
Zagrzebcie mnie ponownie… – Czy zastanawiali¶cie siê, jaki wp³yw na egzystencjê wygrzebañca ma jego przesz³o¶æ? Charakter i przekonania to co¶, co tkwi w nas g³êbiej ni¿ brud, który zmyje pierwszy letni deszcz.Prosto z Pola Bitwy: Warhammer Fantasy Battle


Wstêpniak
Aekold Helbrass – poznaj Tancerza Zmian, Bohatera Tzeentcha
Piekielne Dzia³o Chaosu
Orkowie – krótki wstêp o orkach i ich mniejszych kuzynach 

Góra