Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


Tytu³ wstêpniaka

Systemy autorskie


Nieboracy – RPG z humorem

Wolsung – Magia Wieku Pary


Wydajemy! – czyli Wolsung na papierze i co z tego wynika
Westria
Krasnoludy

Multimedia


Wstêpniak

Film

Matrix Rewolucje – wszystko, co ma pocz±tek, ma zazwyczaj o wiele gorszy koniec
Powrót Króla – elementy potêgi kina przygodowego
Show – masakra w Domu Wielkiego Brata
Piraci z Karaibów – hej, na umrzyka skrzyni…
Armageddon – koniec ¶wiata od³o¿ony na pó¼niej

Sprawy Rozmaite

Dwoje na hu¶tawce (teatr TV) – w górê i w dó³
19. Po³udnik (Teatr TV) – za chama króla
Toster (recenzja sprzêtu AGD) – grzanki i inne dzie³a

Muzyka

Apocalyptica – metalowe skrzypce

7th Sea


Wstêpniak
Uwaga siódme morze – zalecana ostro¿no¶æ
Dwusk³adnikowa mieszanka wybuchowa
A wszystko te czarne oczy
A jak awanturnik i arystokrata

Konwenty


Krakon 2004 – sprawozdanie z konwentu
KAPITULARZ REVISED: W Pu³apce Systemu – informacja prasowa

Cum libro


Gaiman Jeden – wstêpniak
Dym i lustra (zbiór opowiadañ; fantastyka) – opowie¶ci niesamowite
Tastings (opowiadanie fantastyczne) – uzupe³nienie recenzji “Dymu i luster”
Koralina (minipowie¶æ; fantasy) – zapraszam do mysiego cyrku
Koralina (minipowie¶æ; fantasy) – w krzywym zwierciadle
Nigdzieb±d¼ (powie¶æ; “urban fantasy”) – w labiryncie metra
The Sandman. Vol. 1: Preludes & Nocturns (komiks) – w królestwie Snu
Anielski Czarodziej z kotem – o Gaimanie s³ów kilka

Felietony


Kulty¶ci s± w¶ród nas – czyli o stadnych zwierzêtach antropomorficznych
Korespondencja – Pawe³ Stefañski vs. Apep – komentarz do opinii czytelnika

RPG via Internet


Od Ailén…
Play by Forum
Strefa Forumowych RPG
Epizod w Lai My – opowiadanie ze ¶wiata NAM’68

W samo po³udnie


Prologue – wstêpniak

Martwe Ziemie

Corn Blake – sezon na kukurydzê rozpoczêty!
Rój – Paso¿yty i Symbionty cz.5
Deadlands: Reloaded – nowe oblicze Martwych Ziem

Co w Kaer Morhen piszczy?


Wstêpniak – czyli nieco mniej ni¿ zwykle
Yule – czyli o najd³u¿szej nocy roku s³ów kilka
Przewodnik po Kontynencie #3 – czyli przepraszam, którêdy na Novigrad?

Z³omowisko


Z³om ¶niegiem zasypany – wstêpniak

Lodówa

Si³a miê¶ni i si³a umys³u – czyli artyku³ na pewno o Neuroshimie

General Store

M¶ciciel – profesja

¦wiat Mroku


Fundacja

Minê³a dwunasta – noworoczny wstêp
Sieroty – wyrzutki czy drapie¿nicy ¶wiata Mroku?
Solar do Paradoksa / Paradoks do Solara – komentarz artyku³u “Kaba³a”, Inkluz nr 53

Wampir Mroczne Wieki

LARP – jak go zorganizowaæ i poprowadziæ – sprawa to trudna, by gracze z nudy nie pomarli, a MG ¶mierci± mêczeñsk± nie poleg³ 

Góra