Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


S³ów kilka…

Konwenty


Fantazjada 2005 – zaproszenie na konwent
Maelstrom 2005 – zaproszenie na konwent
Konkret 2005 – Nawet superbohater mo¿e mieæ pecha – sprawozdanie z konwentu
ConQuest 2005 – Exit Mundi – sprawozdanie (okiem tetryka)
ConQuest 2005 – Udana Apokalipsa – sprawozdanie (okiem m³odego konwentowicza)

Tawerna pod Smocz± Paszcz±


Tylko Rearlinn – opowiadanie

Cum Libro


Gdzie tu logika – wstêpniak
Nie ma to jak archetyp – recenzja powie¶ci fantasy Eragon
Jeszcze co¶… – dodatek do recenzji Eragona
Na pocz±tku by³ kosmos… – recenzja ksi±¿ki popularnonaukowej Kosmos
Samurajskie fantasy – recenzja pierwszego tomu Opowie¶ci rodu Otori
Uciekaj przed szar± traw± – recenzja zbioru opowiadañ Zapach szk³a
Odcienie b³êkitu – recenzja zbioru opowiadañ Anny Brzeziñskiej
Ludzie i smoki – recenzja dylogii Iwony Surmik

Nowo¶ci ksi±¿kowe

Majowe i czerwcowe premiery Fabryki S³ówPodatek, Norweski dziennik, tom 1, ¦mieræ Magów z Yara
Podatek – fragment nowej powie¶ci Fabryki S³ów
Glêd¼by Ropucha – zapowied¼ i fragment
Ostatni smok – zapowied¼ i fragment

Multimedia


W oczekiwaniu na bilety – fotoreporta¿
Oko patrz±cego #68 – minirecenzje piêtnastu filmów

Heuresis


Fortyfikacje – historia tworzenia umocnieñ i ich opis
S³owniczek – uzupe³nienie artyku³u o fortyfikacjach
Trójk±t Bermudzki – Rejestr X
Nie taki diabe³ straszny… – przegl±d prasy drukowanej i nieco starszej

¦wiat Mroku


Diary of Vampire – Dzieñ Wszystkich ¦wiêtych – Nie zapominajcie o umar³ych
Sigurd Mocarnorêki – Dla s³onecznego ¶wiata urodzi³em siê w wiosce Stromstad…

Kult – Apartament #13


Prolog
Caleb Gazetter #1 – miesiêcznik niemoralny
KONKRETnie Kult – Relacja z Konkretu ’05 (z perspektywy Kultu)
KULTywowanie na ¿ywo – Czyli o KULTowych larpach
Hellblazer – Original Sins TPB – Recenzja
Sekta – Opis larpa w uniwersum Kultu

Warhammer Fantasy Roleplay


Warhammer – edycja druga – recenzja podrêcznika

W cieniu kwitn±cej wi¶ni


Konnuzuwa – S³owo wstêpne Inkluz 68
Aragami vs. 2LDK czyli Duel-Project – recenzja filmów “Aragami” oraz “2LDK”
Jak czy¶ciæ dzwony – Miniartyku³ z seri± ciekawostek o niezwyk³ej czê¶ci dzwonów japoñskich
Way of the cooking knife – Droga kucharza, czyli o kuchni rokugañskiej, cz.2 — kuchnia przeciêtnego cz³owieka
Magia imion oraz Droga Znaków 3 – Trzecia czê¶æ serii o znakach rokugañskich 

Góra