Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


S³ów kilka…

Temat numeru: Pomys³ na przygodê


Oceany pomys³ów
Studnia bez wody

Konwenty


Zaproszenia

TrójFikcje-GdyniKon – zaproszenie na konwent
Krakon 2005 – zaproszenie na konwent
Lubartowski Atak Feriowego Goblina – zaproszenie na konwent

Tawerna pod Smocz± Paszcz±


Miko³ów 2020 – tworzymy nowy system RPG
Przysz³y fandom – felieton
Fanatyk Urdlena – opowiadanie
Faerie – opowiadanie

Ksiêga przygód


Prolog – innymi s³owy – wstêpniak
Sagi – Nostalgiczna przygoda dla graczy “anga¿uj±cych siê” w swoje postacie.

Cum Libro


Corenne
“Cum Libro” poleca… – cztery tytu³y
Wysokie loty – W kraju niewiernych (recenzja)
Za ma³o ró¿owego – Kolor magii (recenzja)
Nudne ga³y – Oczy smoka (recenzja)
Rycerz bez honoru – Rycerz Czarnej Ró¿y (recenzja)

Multimedia


Rockowe podsumowanie roku 2004
The Black Mages – recenzja p³yty
Jatka mo¿e byæ wirtuozeri± – ¦wit ¿ywych trupów

RPG via Internet


Od Ailén…
Forumowe gry fabularne w realiach historycznych – czê¶æ pierwsza
Forumowe gry fabularne w realiach historycznych – czê¶æ druga
Tablica og³oszeñ

Szare Mg³y – PBEM


Posi³ek – opowiadanie
Kopiec – opowiadanie

¦wiat Mroku


Changeling: the Dreaming – S³ów kilka o pewnym ma³o znanym systemie…

Dungeons and Dragons


Mrocznowce – opis rasy
Szkar³atny Aktor
Pocisk zag³ady
Dusza postaci
W³adcy Dziczy – recenzja podrêcznika

W cieniu kwitn±cej wi¶ni


WKU Mowa Kami
Droga Znaków
Ofuda

Z³omowisko


O konstrukcji scenariusza – krótka rozprawka
Ty te¿ terefere… – kilka przydatnych sztuczek 

Góra