Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


Nowy RedNacz


Temat numeru


Magia – S³ów kilka o istocie tej tajemniczej mocy, któr¹ dysponowali¶my kiedy¶, a która jest ju¿ nam nie dostêpna
Magia – Wedle Scobina
Magia – Co na to Siwy?
Magia – O magii i nowobogactwie
Magia – Na sam koniec krótkie, ale tre¶ciwe przemy¶lenie Borysa


Konwenty


Sprawozdania

Falkon 2004
Imladris 2004
K³akon 2004

Heuresis


Bilans 2004
Echa wrzasku mandragory – co¶ na kszta³t felietonu z szatañskim jab³kiem w tle
Czy czarna dziura paruje? – to co wiemy o jednym z najbardziej tajemniczych zjawisk kosmosu

Multimedia


Pora¿ka ponad tryumfami – Recenzja filmu “Aleksander”
Alexander by Vangelis – o ¶cie¿ce d¼wiêkowej

RPG via Internet


Od Ailén…
Gry paragrafowe – sprostowanie
Postaæ Gracza zmienn± jest… – czy postaæ mo¿e ewoluowaæ bez udzia³u naszej ¶wiadomo¶ci?
Odkryjmy duszê romantyka u krasnoluda ¿lebowego! – w jaki sposób zmieniæ nastawienie Graczy do otoczenia?
Priam PBEM
Tablica og³oszeñ

Fantasy


Dungeons and Dragons

Emisariusz – klasa presti¿owa
Magia Fearunu – recenzja podrêcznika

Tawerna Pod Smocz± Paszcz±

Ofiara
Polowanie na gebbetha – krótka przygoda rozgrywana w tle przeznaczona dla dowolnego ¶wiata fantasy
Staruszka – Czy twoi gracze dobrze odgrywaj¹ charaktery swoich postaci? W bardzo ³atwy sposób mo¿esz ich sprawdziæ.
Samwise – najwiêkszy ziomal – Sprawozdanie z Tolkienowskiego maratonu filmowego