Spis tre¶ci Numer specjalny

Earthdawn


Andrzej ‘Encefalograf’ Stój

Ksiêga Czarodziei

Ka¿da podró¿ rozpoczyna siê od pierwszego kroku…

… mam nadziejê, ¿e ta nie zakoñczy siê na pierwszym. Poni¿ej znajduje siê dok³adny opis dyscypliny czarodzieja, pocz±wszy od rozszerzeñ zasad, poprzez nowe czary i magiczne przedmioty po opis tajnych stowarzyszeñ magów i opowie¶ci o s³ynnych czarodziejach. W Ksiêdze Czarodziei umie¶ci³em oko³o trzydziestu tekstów swojego autorstwa, nie uwa¿am jednak, by by³o to dobre rozwi±zanie. Jeden autor pope³nia te same b³êdy, patrzy na dan± dyscyplinê w okre¶lony sposób, przez co dodatkowi temu brak z pewno¶ci± ró¿norodno¶ci. Jest to jednak dopiero pierwsza Ksiêga Dyscypliny. Mam cich± nadziejê, ¿e w nastêpnej, Ksiêdze Fechmistrza, znajd± siê artyku³y kilku, je¶li nie kilkunastu autorów…

Spis tre¶ci

Felietony

Si³a i s³abo¶æ Przebudzenia Ziemi – wady i zalety sytemu
Earthdawn w Internecie

Recenzje

¦wiat pe³en splugawienia – recenzja “Splugawionych”
Bestie i potwory Przebudzenia Ziemi – recenzja “Stworów Barsawii”

Konkursy

Konkurs literacki – do wygrania podrêcznik podstawowy do Przebudzenia Ziemi
Konkurs wiedzy o Earthdawnie – do wygrania dodatek “Barsawia”

Artyku³y archiwalne (Inkluz nr 6)

Earthdawn – witajcie w nowym ¶wiecie! – wstêpik do nowego dzia³u
Earthdawn – “Ostatni Wielki System Fantasy”? – Dlaczego warto wybraæ Earthdawn – Przebudzenie Ziemi i co wyró¿nia ten system spo¶ród mnóstwa innych?
Wiek Legend – Przesz³o¶æ kszta³tuje tera¼niejszo¶æ, historia ma bezpo¶redni wp³yw na to, co jest teraz. Historia Barsawii jest niezwyk³a, dlatego Barsawia jest krain± wyj±tkow±
Têsknota Cz³owieka – recenzja ksi±¿ki “Pier¶cieñ Têsknoty”
Zbrodnia i kara – scenariusz
Flavius Wspania³y – najlepszy iluzjonista na ¶wiecie – opowiadanie


Informacje ogólne

Istota bycia Czarodziejem
Jak widz± nas inni
Sztuka odgrywania czarodziei
Czarodziej w oczach Dawców Imion

Bohaterowie

Bohaterowie – wstêp
Altruista
Perfekcjonista
Ryzykant
¯o³nierz

Przewodnik po gildiach i stowarzyszeniach Barsawii

Przewodnik po gildiach i stowarzyszeniach Barsawii – wstêp
Kryszta³owe Lustro
Lo¿a
Piêæ Sfer Magii
Trzecia Ksiêga
Z³oty Gryf

Opowie¶ci o magii

Opowie¶ci o magii – wstêp
Szata maga
Naszyjnik Talarahi
Drzewo
Dziennik Trubadura
Najpotê¿niejszy z czarodziei

Rozszerzenia dyscyplin

Rozszerzenia dyscyplin – wstêp
Badacz
Inkwizytor
Mistrz Sfery ¯ywio³ów
Mistrz Sfery Umys³u
Mistrz Sfery Wiedzy
Mistrz Sfery ¯ycia
Mistrz Sfery Wojny
Talenty Piêciu Sfer
Magia odrodzona

Na górê strony

Serwisy Partnerskie:
| agencja interaktywna | dzwonki | pokoje rewal | wózki wid³owe | pozycjonowanie | pozycjonowanie | wczasy | wyszukiwarki |
| hosting | dodaj stronê | zachodniopomorskie | praca | volvo | bramy gara¿owe | wymiana linków | hosting | firmy | katalogi stron | hosting | szczecin |