Spis tre¶ci Numer specjalny

Zew Cthulhu


Ulmo

Pamiêci Mistrza…

S³owem wstêpu

Jest czwartek, 25 pa¼dziernika, godzina 20:21, a ja siedzê przed monitorem, wklepuj±c te s³owa. Wszystko ju¿ jest gotowe i dopiête na ostatni guzik (oby ;). Nareszcie! Praca nad tym numerem by³a dla mnie sporym wyzwaniem i gdyby nie pomoc kilku osób, najprawdopodobniej nigdy bym jej nie doprowadzi³ do koñca. Khelekin, Ripley, Cierzy, Yubi, Rork, Wolvie, Sheanan – jeste¶cie wielcy! W tym miejscu pozwolê sobie na ma³y cytacik ze wstêpniaka do Laba#6, Mi³osza: "Wszystkim, którzy upr± siê w d±¿eniach do spe³nienia swoich marzeñ, ¿yczê tak wspania³ych znajomych jakich mia³em szczê¶cie ja spotkaæ, oraz du¿o cierpliwo¶ci i zapa³u. Op³aca siê. Naprawdê". Pozostaje mi tylko podpisaæ siê pod tym wszystkimi mackami.

A teraz, nie zatrzymujê ju¿ spragnionych lektury Czytelników. Mi³ej zabawy. Na wszelkie komentarze, czekam pod adresem: ulmo@2n.pl.

Lovecraft

Providence to ja – biografia Lovecrafta
Od Polifema do Umberto Eco: Na pocz±tku by³ chaos… – wstêp do mini-cyklu, po¶wiêconego inspiracjom i wp³ywom twórczo¶ci Samotnika.
Od Polifema do Umberto Eco: Przed, czyli inspiracje – czê¶æ I mini-cyklu
Od Polifema do Umberto Eco: Po, czyli wp³ywy – czê¶æ II mini-cyklu
Koszmar z Providence – dlaczego nikt nie czyta Lovecrafta?
E.A. Poe – ¿ycie i twórczo¶æ – jak w tytule
Dagon – recenzja
W poszukiwaniu nieznanego Kadath – recenzja
Kolor z przestworzy – recenzja
Ukochani zmarli – recenzja
Ksiêga Ioda – recenzja
Tam, gdzie czyha Cthulhu – recenzja
Przypadki Charlesa Dextera Warda – recenzja
Co¶ na progu – recenzja
W górach szaleñstwa/Co¶ na progu – recenzja
Obserwatorzy spoza czasu – recenzja

Zew Cthulhu

Cthulhu Entertainment – macki w wielkim ¶wiecie
Nie wychod¼ z domu po zmroku – próba odtworzenia najwa¿niejszych wydarzeñ w dziejach polskiego Cthulhu
Z nami nie zginiecie – wywiad z redaktorem naczelnym MiM’a,Tomkiem Kreczmarem
Zmierzch Tytanów? – wywiad z “dinozaurem” polskiego Cthulhu, Mi³oszem Brzeziñskim
Wkrótce us³yszysz krakanie – wywiad z autorem pierwszej, polskiej kampanii do ZC, Tomkiem “Wenantym” Andruszkiewiczem
Niczym Feniks z popio³ów… – wywiad z redaktorem naczelnym “Arkham Couriera”, Marcinem “Seji” Segitem
Schemat, a testament Mistrza – artyku³ Cierzego na temat prowadzenia w ZC
Cthulhu, 80 lat pó¼niej – artyku³ Khelekina o prowadzeniu Cthulhu we wspó³czesnych realiach
O prowadzeniu ZC – kilka s³ów od Rorka
Przera¿aj±ce Podró¿e – recenzja
Ksiêga Stra¿nika – recenzja
Xiêga Bestyj, Tom I – recenzja
Serce Grozy – recenzja
Cthulhu 1990 – recenzja
Horror w Orient Ekspresie – recenzja
Podrêcznik Badacza Tajemnic – recenzja
Krainy Snów – recenzja
Labirynt nr 6 – recenzja
Maski Nyarlathotepa – recenzja
Almanach potworów – recenzja
Dzieñ Bestii – recenzja
De Profundis – recenzja

Delta Green

Trzymaj dzieñ! – wywiad z ¿yw± legend± – Johnem Tynes’em!
Delta Green – wspó³czesna gra horroru i konspiracji – wstêp do mini-cyklu, opisuj±cego ten znakomity suplement
Majestic 12 i Karotechia – opisy organizacji
Fate i Saucer Watch – opisy organizacji
Co jeszcze w DG… – ma³e podsumowanie
Delta Green – spis podrêczników
Po ¶cianê, sukinsynu! – esej o prowadzeniu wspó³czesnej gry z pogranicza horroru

Inny ¦wiat

Komiks, a ZC – uzupe³nienie artyku³u Joe Abrakadabry i Wolviego o komiksie
Necronomicon: ¦wit Ciemno¶ci – recenzja gry komputerowej
Ciemne zau³ki matki Ziemi – zapowied¼ gry komputerowej, opartej na twórczo¶ci Mistrza
e-Cthulhu – zestaw linków do stron o tematyce zwi±zanej z ZC i HPL’em

W telegraficznym skrócie

W Telegraficznym Skrócie – pierwsza rocznica

Autorzy

Ripley
Wolvie
Khelekin
Jerzy ‘Cierzy’ Cichocki
Jakub ‘Rork’ ¯ulczyk
Yubi i Sheanan
Ulmo

Na górê strony
   


Serwisy Partnerskie:
| agencja interaktywna | dzwonki | pokoje rewal | wózki wid³owe | pozycjonowanie | pozycjonowanie | wczasy | wyszukiwarki |
| hosting | dodaj stronê | zachodniopomorskie | praca | volvo | bramy gara¿owe | wymiana linków | hosting | firmy | katalogi stron | hosting | szczecin |