Spis tre¶ci Numer specjalny

Warhammer Fantasy Role Play


Scobin

Gobliny

Chyba ka¿dy MG prowadzi³ kiedy¶ przygodê z udzia³em goblinów. Nader czêsto stworzenia te s± wykorzystywane w roli krwio¿erczych napastników; ma³o kto zwraca uwagê na inne aspekty ich ¿ycia. Niniejszy tekst ma na celu dok³adnie opisaæ tê rasê, jej ¿ycie i zwyczaje. Zawarte w nim informacje, choæ po czê¶ci zaczerpniête z ró¿norodnych ¼róde³, s± g³ównie wytworem mojej wyobra¼ni i opisuj± gobliny tak, jak ja je widzê. Stara³em siê nie pomin±æ niczego, co mog³oby byæ przydatne do tworzenia i rozgrywania scenariuszy.

Tekst jest podzielony na cztery czê¶ci:

1. Cechy fizyczne i mentalno¶æ (Pochodzenie, Budowa cia³a, Specjalne zdolno¶ci, Psychika, Religia).
2. Spo³eczeñstwo (Rozmieszczenie w Starym ¦wiecie, Osady, Hierarchia, Tryb ¿ycia, Przedmioty codziennego u¿ytku, ozdoby, broñ i pancerze, Stosunki miêdzy bóstwami i ich wyznawcami, Typowe charakterystyki, Bohaterowie, Ciekawostki).
3. S³udzy i sprzymierzeñcy (Wilki, Dziki, Snotlingi, Orki).
4. Magia (Spojrzenie goblinów na magiê, Szamani, Zaklêcia, Magiczne przedmioty).

Wszêdzie, gdzie w grê wchodzi magia, korzysta³em z informacji zawartych w Królestwach magii.

St±d:

– do opisów zaklêæ do³±czone s± pozycje: przygotowanie, obszar dzia³ania i obrona (my¶lê, ¿e te terminy s± w miarê jasne, ale na wszelki wypadek wyja¶ni³em je [i inne, takie jak BMP czy rytua³] w odpowiednich miejscach)
– wszystkie istoty (a wiêc i opisani w drugiej czê¶ci bohaterowie gobliñscy) maj± pewn± ilo¶æ punktów magii
– opisy magicznych przedmiotów s± inne ni¿ w podrêczniku g³ównym (krótki tekst na ten temat znajduje siê w odpowiednim paragrafie)

Na górê strony


Serwisy Partnerskie:
| agencja interaktywna | dzwonki | pokoje rewal | wózki wid³owe | pozycjonowanie | pozycjonowanie | wczasy | wyszukiwarki |
| hosting | dodaj stronê | zachodniopomorskie | praca | volvo | bramy gara¿owe | wymiana linków | hosting | firmy | katalogi stron | hosting | szczecin |