Spis tre¶ci Numer specjalny

Earthdawn


Andrzej ‘Encefalograf’ Stój

Ksiêga Fechmistrza

Witajcie!

Oto przed Wami druga Ksiêga Dyscypliny, koncentruj±ca siê na Fechmistrzach. Nie bêdê ukrywa³, ¿e jestem z niej w pe³ni zadowolony. Nie zamie¶ci³em w niej nawet po³owy materia³ów, które chcia³bym, ¿eby siê tu znalaz³y. Niestety, z powodu braku czasu zosta³em zmuszony publikowaæ Ksiêgê w takiej postaci.

Przed Wami 20 artyku³ów dotycz±cych dyscypliny Fechmistrza. Problem w tym, ¿e po³owa dotyczy strony mechaniki. I to jest najwiêksza wada tego dodatku. Je¶li bêdê mia³ woln± chwilê czasu, postaram siê dopisaæ brakuj±ce materaia³y. Opublikujê je wtedy w kwietniu lub maju.

W tym miejscu chcia³em ponowiæ swój apel do Was, czytelników Inkluza – ¶lijcie do mnie swoje teksty. W my¶lach mam kolejn± Ksiêgê, opisuj±c± dyscyplinê Iluzjonisty, jednak z ca³± pewno¶ci± nie poradzê sobie sam. Liczê na Was!

Spis tre¶ci

Informacje ogólne

¦wiat widziany oczami prawdziwego bohatera – tekst o filozofii fechmistrzów
Bohater widziany okiem Dawcy Imion – cytaty nieadeptów
O dyscyplinie – silne i s³abe strony dyscypliny fechmistrza
Fechmistrz na sesji – tekst o heroicznym odgrywaniu

Legendy

Opowie¶æ o Piêciu Ostrzach – legenda o artefaktach
Niski wzrostem – opowie¶æ o wietrzniaku

Organizacje

Szko³a Wiecznych Wojowników
Szko³a Wszystkich Barw
Arena

Mechanika

Ostrze Zemsty
Ostrze Wiary
Ostrze Gniewu
Ostrze Strachu
Ostrze Odwagi
Nowe talenty
Rozszerzenia dyscyplin
Szermierz – rozwiniêcie dyscypliny
Mistrz Emocji – rozwiniêcie dyscypliny
Tancerz – rozwiniêcie dyscypliny
Cieñ – rozwiniêcie dyscypliny

Na górê strony


Serwisy Partnerskie:
| agencja interaktywna | dzwonki | pokoje rewal | wózki wid³owe | pozycjonowanie | pozycjonowanie | wczasy | wyszukiwarki |
| hosting | dodaj stronê | zachodniopomorskie | praca | volvo | bramy gara¿owe | wymiana linków | hosting | firmy | katalogi stron | hosting | szczecin |