Cytat numeru

“Powiedz cz³owiekowi, ¿e w galaktyce jest milion gwiazd – to ci uwierzy;
ale powiedz, ¿e ³awka jest swie¿o pomalowana
– bêdzie musia³ dotkn±æ, ¿eby siê przekonaæ.”


Inkluz nr 51

http://inkluz.pl/inkluz51/ – wersja on-line
http://inkluz.pl/arch/inkluz51.zip – wersja do ¶ci±gniêcia
http://www.inkluz.pl - strona g³ówna magazynu
redakcja@inkluz.pl - redakcyjna skrzynka pocztowa

 

Góra