kliknij mnie!Cytat numeru

“Sa ludzie, którzy dlatego nie bl±dz±, ¿e nie wytyczaj± sobie ¿adnych rozumnych celów”
– Johann Wolfgang Goethe


Inkluz nr 50

http://inkluz.pl/inkluz50/ – wersja on-line
http://inkluz.pl/arch/inkluz50.zip – wersja do ¶ci±gniêcia
http://www.inkluz.pl - strona g³ówna magazynu
redakcja@inkluz.pl - redakcyjna skrzynka pocztowa
Redaktorzy i wspó³pracownicy

 

Góra