Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


Na pla¿y s³oñce pra¿y

Cyberpunk 2020


Czerwcowa bieda – wstêpniak
Struktura wej¶cia: Systematyka Kszta³tu – próba reaktywacji sieci w Cyberpunku 2020 – ods³ona ostatnia

Z³omowisko


Wstêpniak
Oficjalna Strona Neuroshimy – co nowego?

Lodówa

¦rodki zapalaj±ce cz. 2 – gar¶æ informacji technicznych
Z notatnika szalonego chemika cz. 4 – wypisy o lekach i nie tylko

General Store

Studnia – opowiadanie
2. Medale #2 [792 KB] – do ¶ci±gniêcia on-line

Processing Tower


Widok z wie¿y
Gracz poprawiony – mo¿e nie a¿ tak krótki kurs manipulowania graczami

Cum libro


Znów s± wakacje – wstêpniak
“Cum libro” poleca… (minirecenzje) – …piêæ tytu³ów
Mg³y Avalonu (recenzja ksi±¿ki) – pochyl g³owê przed potêg± Bogini
3001: Odyseja kosmiczna (recenzja ksi±¿ki) – ostatnia odyseja
Mocny program (recenzja zbioru opowiadañ) – MAX-PAX, MAX-SEX, No Semtex!
Gandziolatki. Wizyta u wied¼my (recenzja ksi±¿ki) – dwa w jednym
Goldfinger (recenzja ksi±¿ki) – nazywa siê Bond. James Bond
Apokalipsa wed³ug Pana Jana (recenzja ksi±¿ki) – Z³omowisko zawita³o do Wroc³awia
Myszy z Deptford: Mroczny Portal (recenzja ksi±¿ki) – fantasy?
Nagrody Nebula – Grand Masters literatury fantastycznej

RPG via Internet


Od Ailén…
Granica – czy mo¿na siê uto¿samiæ z postaci± z PBEMa?
Sterowanie narracj± – jak skutecznie przesuwaæ granicê Gracz-Postaæ
Ellenai Cash – historia pewnej identyfikacji…
Tablica og³oszeñ

Heuresis


In vino veritas

Co w Kaer Morhen piszczy? (Wied¼min: Gra Wyobra¼ni)


Wstêpniak – czyli pozdrowienia dla wszystkich studentów
Zamek na Wilczym Wzgórzu – czyli mój pierwszy tekst utrzymany w konwencji dark-fantasy
Gaelvan z Novigradu – czy Yennefer mo¿e mieæ przyjació³?
Morrigan ze Skellige – gdzie Freiya nie mo¿e, tam Morrigan po¶le

W cieniu kwitn±cych wi¶ni


Ohayo gozaimasu, czyli dzieñ dobry! – wstêpniak
Wagasa – czyli jak schroniæ siê przed deszczem
¦wiat³o w ciemno¶ci – czyli o rokugañskim o¶wietleniu

Deadlands


Prologue – …t³umaczenie
Lost Colony – recenzja – …witamy w Systemie Odleg³ym
Lost Colony – krytycznym okiem – “Lost Colony to system nierówny…”

¦wiat Mroku


Fundacja

Spriggans – opowiadanie

Wampir Mroczne Wieki

Miasta w wiekach ¶rednich cz. 3 – Anarchi¶ci – tajne organizacje, które dzia³aj± w murach miejskichRedakcja i wspó³pracownicy