Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


Oby do nastêpnej sesji

Know how


Dopóki krzyczysz, dopóty ¿yjesz

Felietony


Relacje

Film


Recenzje

Gladiator
Cz³owiek na ksiê¿ycu (Man on the Moon)

Systemy alternatywne


Puppetland – system autorstwa Johna Tynes’a
Power Kill – nak³adka systemowa autorstwa Johna Tynes’a

Cyberpunk 2020


Skrawek krawêdzi

O co ci kurwa chodzi?…

¦wiat Mroku


Fundacja (Mag: Wst±pienie)

Powitanie
Miasto noc± – opowiadanie
Sumienie

Caern

Spó¼niony

Zd±¿yæ przed ¶witem

Strumieñ ¶wiadomo¶ci – Trzy Obrazy
Prosta historia – zarys scenariusza
Moi przyjaciele/Czemu oczywiste dla mnie jest ze Ciebie nie ma?

Mumia

W królestwie Horusa – wstêpniak nr 5
Mumie: walka z Apopisem i moralno¶æ – polemika
Kasjusz i Brutus – bohaterowie niezale¿ni do ¦wiata Mroku

Dzikie Pola


Czo³em!

Opowiadanie

Historyja krótka o trzech kompanionach, Dybidzbanie Marcinie i chrupaniu sroczki (2/2)

Fantasy


Earthdawn

Krótka historia o ¿yciu czterech cwanych rzezimieszków, zwanych bohaterami – zapis wydarzeñ z jednej z sesji

Warhammer Fantasy Role Play

Czarownice s± w¶ród nas – konspekt scenariusza

Magic: the Gathering


Suicide Brown (Extended) – bardzo ciekawa artefaktyczna talia
Stampy (Standard i Extended) – z cyklu ‘beatdown power’: dwa mono-zielone talie

Warhammer Fantasy Battle


Wstêpniak 2000
Nocny rajd

Warsztat

M³otem i kowad³em 2 – czyli destrukcja totalna

Do wynajêcia

Gyven’eyl of the Tiranoc

 

 

 

Redakcja i wspó³pracownicy

 

Góra