Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


Arkadia ludzi zapracowanych
Veni, Vidi Konkret 2000 – czyli gdzie byli¶my i co widzieli¶my

Know how


Trick GTS’a, czyli jakby tu zacz±æ dobr± przygodê
Cena wolno¶ci, czyli mo¿liwo¶ci ograniczone
Przeb³yski

Literatura


Terry Pratchett

Instrukcja obs³ugi – czê¶æ trzecia: Dobry omen i Johnny
Pratchettowe nowo¶ci – “Ciemna strona s³oñca” i “Ruchome obrazki”

K±cik tolkienowski

Opowie¶ci z Ardy: Czarodziej z doliny

Film


Oscary – podsumowanie zgadywanki

Recenzje

eXistenZ
Wampiry
Misja na Marsa

Cyberpunk 2020


Skrawek krawêdzi

Karta magnetyczna, czyli diabe³ tkwi w szczegó³ach

Szum informacyjny

Dziadziu¶ Cyberpunk

¦wiat Mroku


Zd±¿yæ przed ¶witem

Epilog
Berlin Masquerade – LARP

Mumia

W królestwie Horusa – wstêpniak nr 4
Historia Staro¿ytnego Egiptu w ¦wiecie Mroku – Czê¶æ trzecia: Przej¶ciowy i ¦rednie Pañstwo

Fantasy


Earthdawn

Jaspree (2/3)

AD&D;

Stan kap³añski
Paladyn

Magic: the Gathering


Forbidian (Extended) – mono niebieski, kontrolny deck
Necro – dzisiaj to ju¿ klasyka, jest to talia grana jak do tej pory w wiêkszo¶ci formatów (Type I, Extended, Type II)

Warhammer Fantasy Battle


Rad kilka wujka borowika – czyli ³ukiem i mieczem
Kilka rzeczy

Warsztat

M³otem i kowad³em

 

 

 

Redakcja i wspó³pracownicy