Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


Urodziny Inkluza
Redakcyjna fotografia – inkluzowa zagadka

Wyniki konkursu


Kilka s³ów o…
Wirtuoz – I miejsce
Nocna opowie¶æ – wyró¿nienie
Doskona³y ¶wiat – opowiadanie wytypowane przez czytelników

Know how


A có¿ to za dzia³?
Siadaj tu, czyli proste przygotowania daj±ce efekty
Gdy postaæ umiera
Ma byæ efektownie

Sprawa dla profesora Kredy


Ca³a prawda o Jojo

Felietony


Jako¶ mnie Pan nie przekona³…
Zwyczajna sesja
Dlaczego mam kwas zamiast krwi? …dziewczyny (kobiety) s± niewielk± czê¶ci± ca³o¶ci graczy w RPG, a co dopiero w gry figurkowe…

Literatura


K±cik tolkienowski

Magia Pier¶cieni
Opowie¶ci z Ardy: Wyj±tki z Ksiêgi Mazarbul – opowiadanie

Film


Recenzje

Miasteczko South Park
Blair Witch Project
Niebiañska pla¿a

Dzikie pola


Witam!

Okiem Starosty

Nauczyciel szermierki – kawaler cudzoziemski

¦wiat Mroku


Zd±¿yæ przed ¶witem

Strumieñ ¶wiadomo¶ci – pomys³y
OZ – scenariusz
Model – preludium

Caern

Czysto¶æ Rasy – pomys³y na scenariusz

Mumia

W królestwie Horusa – wstêpniak nr 3
Historia Staro¿ytnego Egiptu w ¦wiecie Mroku – czê¶æ druga: Okres wczesnodynastyczny i Stare Pañstwo
Nie¶miertelno¶æ mumii

Fantasy


Earthdawn

Droga Miecza i Umys³u
Jaspree (1/3)

Warhammer Fantasy Role Play

Piêkne i bestie – scenariusz
Grimoire Magnis… – magia wojenna
Pewnej nocy na pewnym trakcie – opowiadanie

Magic: the Gathering


Green-White Control (Standard) – ciekawa, dwukolorowa konstrukcja
Ponza (Standard) – kolejna, mono-czerwona talia.

 

 

 

Redakcja i wspó³pracownicy

 

Góra