Inkluz nr 5 - 10. wrze¶nia 1999 r.

 

 • Wstêpniak
  Prze³om – Zachêcam do odwiedzenia Centrum Informacyjnego na stronie g³ównej magazynu.
  Polcon ’99 – Opinie redaktorów.

 • K±cik tolkienowski
  ¯yciorys Mistrza, cz. 2 – ci±g dalszy biografii J.R.R. Tolkiena
  Dziennik Froda B. – odkryte przez Cirdana
  Wiele mam ró¿nych imion w wielu ró¿nych krajach… – kim byli Istari?
  Nowinki filmowe – nasz tajny agent zdoby³ informacje na temat prawdopodobnej obsady “W³adcy Pier¶cieni”
  Tolkienowska Sieæ – zbiór stron po¶wiêconych Tolkienowi i ¦ródziemiu

 • Zd±¿yæ przed ¶witem (¦wiat Mroku)
  Witajcie Mroczne Istoty! – “W poni¿szym odcinku moich rozwa¿añ na tematy zwi±zane ze ¶wiatem gry Wampir: Maskarada bêdê kontynuowa³ temat tworzenia nowej sagi. Skupiê siê natomiast na kwestii postaci oraz sposobów w jaki powinno siê je odgrywaæ.”
  Highlander: The Gathering – “Konwencja ¦wiata Mroku jest bardzo pojemna, co sk³oni³o wielu ludzi do tworzenia autorskich dodatków do tego systemu. Jednym z najciekawszych jest Highlander: The Gathering (w polskiej wersji Nie¶miertelny: Zgromadzenie).”
  Zamieszkasz we mnie swiat³em gwiazdy – “W moich zy³ach p³ynie jego krew a ja przep³ywam przez niego.Wieczna rzeka, nierozerwalna niæ przeznaczenia kreowanego przez nasze usta.”
  Zerwanie wiêzi – “Ja, powsta³am w nocy dla nocy. Ja, zwi±zana nici± nie do przerwania z tym, kto mnie stworzy³ i z tym, co mi zabra³ wolno¶æ istnienia.”
  O nim…przy mnie – “Odszed³ nieogl±daj±c siê za siebie. Siedzia³am skulona na parapecie nie wiedz±c co o tym wszystkim my¶leæ. Wzrokiem goni³am p³atki ¶niegu tañcz±ce za oknem.”.
  Za krew niewinnych – “Podszed³ do okna. Powoli odgarn±³ zas³onê i spojrza³ przed siebie. S³oñce by³o ju¿ prawie za horyzontem. Westchn±³ g³êboko. Gdyby tak jeszcze raz spojrzeæ na t± przepiêkn± gwiazdê…”

 • Wilko³ak: Apokalipsa
  Wstêpniak – “Chcia³bym powitaæ wszystkich w “k±ciku” Wilko³aka w gazecie internetowej Inkluz.”
  Gdzie jest pana rêka? – czyli istota Wilko³aka: Apokalipsy.
  Je¶li chcesz… – “Richard Morris, jak zwykle, pali³ jedno ze swoich cygar. Dym przes³ania³ ca³e pomieszczenie, w którym siê znajdowa³.”

 • AD&D;
  Wstêpniak – “AD&D; (Advanced Dungeons&Dragons;) zajmujê siê od 13 lat, natomiast od 10 jestem Mistrzem Gry… “
  Sir Giusz Land – “Jak pewnie ka¿dy z Was wie “na pocz±tku by³ Chaos”, potem zaczê³y wy³aniaæ siê ró¿ne ¶wiaty i miêdzy innymi wy³oni³ siê z mroków nico¶ci Sir Giusz Land. Wielu fanów AD&D; gra w oryginalnych ¶wiatach tego systemu, ja jedynie wspieram siê na nich a moi gracze odbywaj± swoje przygody w moim ¶wiecie.”
  Sznurki – Linki do stron o tematyce AD&D; lub pochodnych.

 • Play By E-Mail
  Play By E-Mail – jak to ugry¼æ – na czym polega istota PBEM-ów

 • Skrawek krawêdzi
  Kolejny etap gry – Dzi¶ mój kij ma dwa koñce: jeden to odgrywanie, a drugi to granie.

 • Szum Informacyjny (Cyberpunk 2020)
  Yun Tanabe alias “doktor Cringe” – “Cringe jest przyk³adowym egzemplarzem ripdoca obs³uguj±cego klientelê ze strefy walki i ogólnie z marginesu spo³ecznego.”
  Katalog Kiroshi Opticals 2020 cz. 2 – Interesuj±ce rozwi±zania w dziedzinie uk³adów optycznych.

 • Deep Ocean (autorski dodatek do CP 2020)
  Wstêpniak – “Mroczne klimaty przysz³o¶ci, podwodne miasta, w których ¿yj± ludzie z takimi samymi problemami, jak w klasycznym CP2020 i kilkoma ca³kiem nowymi, ciê¿kie skafandry do g³êbokiego nurkowania, wyrzutnie miotaj±ce ma³e, inteligentne topredy maj±ce tylko jedno zadanie: odnale¼æ i zniszczyæ cel, wy¶cigi podwodnych skuterów i neo-walenie.”
  Realia Deep Ocean – “Miejsca takie jak Nowy Jork czy Los Angeles nie istniej±… ¦wiat, w którym mo¿na ¿yæ gwa³townie siê skurczy³: kilkana¶cie podwodnych miast zdane na samowystarczalno¶æ.”
  Staruszek – Krótkie opowiadanko.

 • Magic: the Gathering
  Mo¿e troszeczkê o zasadach… – Artyku³ dla pocz±tkiuj±cych.
  Pox – jedna z lepszych talii w formacie Extended – “W za³o¿eniu talia ma jak najszybciej pozbawiæ przeciwnika rêki…”

 • Przecieki rz±dowe – technika (Cyberpunk 2020)
  GerM – “GERM – broñ palna, u¿ywana na prze³omie lat 1998/99 zaledwie przez kilka jednostek antyterrorystycznych na ¶wiecie, znajdowa³a równie¿ zastosowanie w ³owiectwie zawodowym (choæ niewielu bogatych my¶liwych by³o na ni± staæ).”
  EMmAG – EMmAG to “bezbarwna, ¿elowa emulsja o gêstej i kleistej strukturze, powoduj±cej przep³yw impulsu elektrycznego po najkrótszej linii oporu i tym samym zapobiegaj±ca bezpo¶redniemu zetkniêciu siê skór± z ³adunkiem elektrycznym, co prowadzi do wyeliminowania ryzyka pora¿enia pr±dem, niestety emulsja nie dzia³a permanentnie.”

Wszystkie wymienione nazwy firm, instytucji i produktów u¿yte zosta³y wy³±cznie w celach informacyjnych i s± znakami zastrze¿onymi odpowiednich instytucji.