Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


4 latka minê³y

Konkurs


Konkurs

Konwenty


Karak Rast

Cyberpunk 2020


Wstêpniaczek
Prohibicja 2020 – Cyberpunk spod kapelusza Ala Capone
Brzmienie c-punka – conieco o muzyce do cyberka
Struktura wej¶cia – próba reaktywacji sieci w Cyberpunku 2020 – ods³ona pierwsza

Z³omowisko


Wstêpniak

Gawêdy Bezzêbnego Jake’a

Arkanzo – opis miasta z pomys³ami na scenariusze

Lodówa

Z notatnika szalonego chemika cz. 2 – wypisy o lekach i nie tylko

General Store

Samoróbki – czyli o broni palnej
Karta postaci – do ¶ci±gniêcia (on-line)
Medale – do ¶ci±gniêcia (on-line)

Felietony


Japacyki, czyli Kwiatki II – sesjowych ¶miesznot ci¹g dalszy

Processing Tower


Widok z wie¿y
ROLE PLAYING SIMULATIONTM – A mo¿e by tak trochê inaczej?

Cum libro


Pascua de Resurrección – wstêpniak
Arthur C. Clarke: 2061: Odyseja kosmiczna (recenzja ksi±¿ki) – Z Komety Halley’a na Europê
W³adys³aw Szpilman: Pianista (recenzja ksi±¿ki) – warszawskie wspomnienia 1939-1945
Nagrody Hugo – nie tylko literatura

RPG via Internet


Od Ailén…
Chat RPG
#wilk-sesja – log z sesji via IRC
Esgalduina PBCh
Tablica og³oszeñ

Wytchnienie


Wstêpniak
Wstêp
Zapiski, które le¿± gdzie¶ na dnie mojej g³owy
K³êbowisko my¶li
Wojownicy Zodiaku – Odcinek 12

Heuresis


Bilans VI
Niekanoniczna koncepcja Boga – cz.1: dowody na istnienie Boga

Film – recenzje


Wied¼min – ostrze¿enie przed filmem – rêkopis znaleziony na /dev/hda1/stare
Diuna Nielychowska – oczko mu siê niebieskie zrobi³o, temu misiu… temu Paulu…

Co w Kaer Morhen piszczy? (Wied¼min: Gra Wyobra¼ni)


Wstêpniak – czyli ci±g dalszy zrzêdzenia pewnego zgrzybia³ego redaktora
Giovanni & Herfield – o dwóch takich, co mog± ukra¶æ nawet ksiê¿yc
Moja muzyka do W:GW – subiektywne porady dotycz±ce roli muzyki na sesjach
Szara Pani – naprawdê mroczna i krwawa legenda ludu Aen Seidhe

Deadlands


Prologue
Deadlands w kablach – Martwe Ziemie przez Internet
Ko¶ciany poker! – jak bez kart zagraæ w pokera
Gringo like me – …czyli poradnik m³odego kowboja
KONKURS! – bierzcie siê do roboty

Biblia Rangersów

My¶lo¿erca – nie chcia³by¶ go spotkaæ
Przystañ – st±d ju¿ tylko jedna droga

Hell on Earth

Suktus – kolejny odmieniec w Piekle…

W cieniu kwitn±cych wi¶ni


Ohayo gozaimasu, czyli dzieñ dobry! – wstêpniak
Sztuki Walki Szmaragdowego Cesarstwa – Hinin te¿ potrafi przywaliæ, jak trzeba
Dragonfist – RPG w “chiñskim stylu”
Getaya – o “drewnianych bucikach”
Rodziny Cesarskie – w³adza Szmaragdowego Cesarstwa
Codzienno¶æ w Rokuganie VI – o posi³kach
Kesshin (Powinno¶æ) – opowiadanie, czê¶æ pierwsza z dwóch

¦wiat Mroku


Wampir Mroczne Wieki

Omówienie – The Ashen thief – Vampire Dark Ages: The Ashen thief – imperia wewn±trz ksiêstw
Miasta w wiekach ¶rednich – Próba przekrojowego spojrzenia na zagadnienie miasta
i mieszczan w ¦redniowieczu cz.1 (miasto bez wampirów)

Fantasy


Warhammer Fantasy Role Play

Wstêpniak – s³owo wstêpne od nowego redaktora
Kult Morra – rozszerzenie informacji z podrêcznika WHRP
Wujaszek doktor – opowiadanko – czyli czemu lepiej nie mieæ krewnych naukowców
Wprowadzenie do Starego ¦wiata – krótki opis ¶wiata dla rozpoczynaj±cych przygodê z WHRP
Zwad¼ca – opis profesji – czyli jak legalnie zarabiaæ na ¿ycie machaj±c mieczem
Wo¼nica – opis profesji – “no, stara, ¿wawo z kopyta…”
Porywacz zw³ok – opis profesji – jak zaj±æ siê redystrybucj± dóbr pofuneralnych
Le¶ne elfy – czyli spo³eczno¶æ d³ugouchych mieszkañców lasów (i wcale nie chodzi o zaj±ce)
A wiêc chcesz graæ elfem? – porad kilka dla gracza “wanna-be elf”
Krasnoludzki kult przodków – czyli jak wyznawaæ wiarê w brodatego pradziadka
Halfingi – kultura i spo³eczno¶æ – rzecz o Ma³ym Ludzie, ich obyczajach i wierzeniachRedakcja i wspó³pracownicy

 

Góra