Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


Po¿egnanie
Patowa sytuacja

Recenzje


Portal RPG (nr 16)
W³adcy Losu – nowa perspektywa, nowe mo¿liwo¶ci

Z³omowisko


Inkluz ska¿ony – wstêpniak

Gawêdy Bezzêbnego Jake’a

Trudne pocz±tki – kilka porad dla mistrzów gry, którzy w³a¶nie zaczynaj±
Pristine – scenariusz rozpêdowy, choæ niekoniecznie szybki

Lodówa

Karczma – By³e¶ gdzie? ¯e co tam jedli? Oj synu¶ co¶ krêcisz, co¶ krêcisz…
Most Wisielców – Tam w lodówie powinna byæ jeszcze jedna butelka. Podaj mi, to co¶ ci opowiem.
Psiarnia – Ju¿ nic nie ma? A podszed³by¶ do tej zardzewia³ej budy na lewo?
Pogaduszki z Rentgenem – o promieniowaniu
Z notatnika szalonego chemika – wypisy o lekach i nie tylko

General Store

Telefon – opowiadanie
Cz³owiek, który wierzy w Prezydenta Stanów Zjednoczonych – opowie¶æ o pewnym spotkaniu
Lekarz – dla tych, którzy czuj± powo³anie
Mechanicznie – kilka uwag dotycz±cych chemii, reputacji i nie za¿ywania leków
Pocztówki z pó³nocy

Felietony


Kwiatki (zwane te¿ “kfiatkami”)

Processing Tower


Widok z wie¿y
6 sposobów na utrzymanie zainteresowania gr±
6/666 sposobów na prowadzenie Z£EJ dru¿yny

Cum libro


Trzy razy sztuka – wstêpniak
Jean-Claude Schmitt: Duchy (recenzja ksi±¿ki) – ¿ywi i umarli w spo³eczeñstwie ¶redniowiecznym
Umberto Eco: Imiê ró¿y (recenzja ksi±¿ki) – w opactwie zbrodni i tajemnic
Tad Williams: Inny ¶wiat (recenzja tetralogii) – polecane wszystkim fanom fantastyki
Jack Vance: Lyonesse (recenzja ksi±¿ki) – dedykowane mi³o¶nikom przygody
Najlepsze z “Magii i Miecza”. Artyku³y (recenzja ksi±¿ki) – Ho³d z³o¿ony czytelnikom i redaktorom
Arthur Golden: Wyznania gejszy (recenzja ksi±¿ki) – czy chcesz spêdziæ czas z gejsz± w jednej ze s³ynnych herbaciarni Gion?
Stephen King: Zielona Mila (recenzja ksi±¿ki) – wiêzienna opowie¶æ mistrza horroru
ISBN (artyku³) – International Standard Book Numbering

RPG via Internet


Od Ailén…
¶wiat Mistrzyñ – artyku³ napisany na podstawie wywiadów z sieciowymi Mistrzyniami Gry
Do czego dziewki w PBEMie s³u¿±? – o skutecznym sposobie manipulowania Graczami…
Stereotypowe NPCe kobiece – rozwa¿ania filozoficzne Ailén…
Tylko dla kobiet (PBEM) – o p³ci mózgu raz jeszcze
Odil’eis PBEM – opis ¶wiata Alicji ‘Aishy’ Astapko

Wytchnienie


¯elazny cz³owiek
Maski
Kilka sekund z ¿ycia
Rycerski wybór
Wojownicy Zodiaku – Odcinek 11

Heuresis


Bilans V
…a Bóg kule nosi – mechanizm powstawania ran postrza³owych czyli ostatnia edycja materia³u o ranach
Cyberstein – dla wszystkich zainteresowanych tematyk± implantów zmys³owych
Power – o “chemicznych dopalaczach”
Stroje kuloodporne

Co w Kaer Morhen piszczy? (Wied¼min: Gra Wyobra¼ni)


Wstêpniak – czyli o niczym konkretnym!
Zwiewni – Potrzeba Ci Bajarzu archetypu legendarnej hanzy? W takim razie ten tekst jest dla Ciebie!
Johann Vratimir Donnus – Kiedy wszystkie lekarstwa i magia lecznicza zawiod±, zacznijcie szukaæ tego cz³owieka!

Deadlands


Prologue
Ojciec Aleksander Anderson – Wywiad Watykanu…
KONKURS!

W cieniu kwitn±cych wi¶ni


Ohayo gozaimasu, czyli dzieñ dobry! – wstêpniak i opis ankiety.
Benjo czyli delikatny temat – trochê o… ubikacjach

¦wiat Mroku


Fundacja

Dotkn±æ… – wstêpniak
Labirynty Upad³ych – cykl o Fundacjach
Rozs±dnie z Paradoksem – jedno z zastosowañ Z³otej Zasady

Wampir Mroczne Wieki

Omówienie – Wind from the East – Vampire Dark Ages: Wind from the East – hymn pochwalny imperium mongolskiego

Fantasy


Warhammer Fantasy Role Play

Wstêpanik
Krasnoludy – opis ulubionej rasy redaktora dzia³u
List zza grobu – ciekawy trik
Kirsyth – pierwszy z serii felietonów o ChaosieRedakcja i wspó³pracownicy

 

Góra