Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


Internet nadziej± RPG

Felietony


Fenix kontra Pani Domu
Dlaczego nie powinno budowaæ siê kompletnych scenariuszy…

Literatura


K±cik tolkienowski

Opowie¶ci z Ardy: Na po³udnie – opowiadanie

Film


Oskarowy totolotek
Jeszcze o Cube… – opinia czytelnika
Filmowa punktacja – opinie redaktorów

Recenzje

Podziemny Kr±g (Fight Club)
Ch³opaki nie p³acz±

Cyberpunk 2020


Skrawek krawêdzi

¦wiat w CP, czyli kilka pytañ do MG

Szum informacyjny

Dywagacje – Terroryzm w RPG

Dzikie pola


Salve!

Okiem Starosty

Walka w Dzikich Polach

Opowiadanie

Historyja krótka o trzech kompanionach, Dybidzbanie Marcinie i chrupaniu sroczki (1/2)

¦wiat Mroku


Zd±¿yæ przed ¶witem

Wieczni kochankowie – strange love
Wicher
Buntownik
Droga do domu

Caern

Serce bohatera – Serce ¯mija – szkielecik
Zbyt du¿o pytañ…

Mumia

W królestwie Horusa – wstêpniak nr 2
Historia Staro¿ytnego Egiptu w ¦wiecie Mroku – czê¶æ pierwsza: okres predynastyczny
Liga Ozyriañska – dalszy ci±g historii Egiptu

Fantasy


Earthdawn

Dodatki cz. 1

Warhammer Fantasy Role Play

Podró¿e w WFRP
Dzwonnik – scenariusz

Magic: The Gathering


Magic na Sieci! – czyli najciekawsze internetowe strony, po¶wiêcone naszej ulubionej karciance.
Bargain – bardzo ciekawa, drugo-typowa talia

 

 

 

Redakcja i wspó³pracownicy

 

Góra