Inkluz nr 4 - 31. lipca 1999 r.

 

 • Wstêpniak
  Nasta³ czas swobody – Jak wakacje, to wakacje.

 • Zd±¿yæ przed ¶witem (¦wiat mroku)
  Witajcie Mi³o¶nicy ¦wiata Mroku! – Wielokrotnie proszono mnie, abym przedstawi³ swoje wizje dotycz±ce tworzenia opowie¶ci o nie¶miertelnych w sposób, który mo¿na by nazwaæ “poradnikiem” czy te¿ “przewodnikiem”.

 • Szum Informacyjny
  Wstêpu s³ów kilka – Serdecznie witam wszystkich mi³o¶ników Cyberpunka 2020 w nowoutworzonym dziale po¶wiêconym temu w³a¶nie systemowi.
  Istota detalu – detal jest bardzo wa¿n± czê¶ci± sk³adow± ka¿dego scenariusza.
  Katalog Kiroshi Opticals 2020 – Interesuj±ce rozwi±zania w dziedzinie uk³adów optycznych.

 • RPG
  Inny Cyberpunk 2020 – Czy faktycznie gracie w tego w³a¶ciwego Cyberpunk’a 2020?

 • Magic: the Geathering
  Trochê o VI. Edycji – Omówienie najwa¿niejszych modyfikacji w kolejnej edycji.
  Raport z sankcjonowanego turnieju Extended – Olsztyn 19.06.1999

 • Przecieki rz±dowe – technika
  M79 Gaus – Usprawniona wersja granatnika M79.
  Geosonic – Urz±dzenie emituj±ce falê soniczn±.

Wszystkie wymienione nazwy firm, instytucji i produktów u¿yte zosta³y wy³±cznie w celach informacyjnych i s± znakami zastrze¿onymi odpowiednich instytucji.