Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


3 lata

Recenzje


¦wiat oczami Theranina
Mini recenzja Portalu 12

Karczma


Kryminalny PBEM
Prace Paw³a K³opotowskiego – ods³ona trzecia

Felietony


¦wiat RPG w Norwegii

Know how


Jak przygód nie prowadziæ – kilka rad
K³amaæ ka¿dy mo¿e – rady dla prowadz±cych
Granie z zewn±trz – o odgrywaniu postaci
A to s± w³a¶nie gracze…

Wytchnienie


Wstêp
WOJOWNICY ZODIAKU – Odcinek 1
Choroba zwana w¶cieklizn±
Kobieta?
Chwila uchwycona przelotnie
Czy potrafisz to zrozumieæ?
*** (Monolog)

Cyberpunk 2020


Skrawek krawêdzi

Drugi, czyli rozumienie cz±stki, to bycie cz±stk±
W ¶wietle reflektorów – sport roku 2020

Zew Cthulhu


One Shots

Wstêpniak
Przedszkole
Cthulhu tv

Fantasy


Warhammer Fantasy Role Play

Idea, Inwencja, Improwizacja – rzecz o wynalazkach

Heroic Fantasy

Magia Barsawii – kilka s³ów o magii
Rzucanie zaklêæ w praktyce – dlaczego Gandalf nie rzuca³ kul ognia

Redakcja i wspó³pracownicy

 

Góra