Numer 3 - 10. czerwca 1999r.
http://www.inkluz.pl/– Wstêpniak – czyli przedwakacyjna gor±czka
– DOMKON ’99 – czyli jak bawi sie redakcja Inkluza.

 • K±cik tolkienowski:
  – ¯yciorys Mistrza cz. 1 – ciekawy opis ¿ycia J.R.R.Tolkiena.
  – Twórczo¶æ J.R.R.Tolkiena – przegl±d spu¶cizny pisarza.
  – Co w trawie piszczy? – naj¶wie¿sze informacje dotycz±ce filmu, którego scenariusz oparty jest na powie¶ci Tolkiena “W³adca Pier¶cieni”.
  – Towarzystwo Hobbityczne – czyli per aspera ad astra..

 • Zd±¿yæ przed ¶witem (¦wiat mroku):
  – Chimera, czyli dramat Toreadora – opowie¶æ o mi³o¶ci.

 • Skrawek krawêdzi (Nieprzewidywalna przysz³o¶æ):
  – Raporty z pola walki – Czysta akcja to kolejny wrzód mniej. Czasem jednak nie jest tak ³atwo, a te kilkana¶cie sekund to ca³a wieczno¶æ…
  – Sp³ata d³ugu cz. 1 – obieca³em sobie, i¿ sp³acê d³ug wzglêdem tej bandy dzieciaków, bo jak inaczej mo¿na ich nazwaæ.

 • RPG
  – Jak tworzyæ dobr± sesjê? – artyku³ kierujê g³ównie do MG, ale my¶lê ¿e i gracze znajd± tu co¶ ciekawego.

 • Przecieki rz±dowe – technika
  – Wstêp do PW – krótka charakterystyka nowopowsta³ego dzia³u.
  – ZKV 359/2153 – Severan – projekt – “¦nie¿na burza”.
  – C.T.L. 4243924/11389057 – technologia F.L.A.M.G.™.

 • Kontynuacje
  – Natchnienie – kolejne rozwa¿ania GTS’a.

 • Systemy bitewne
  – Necromunda – poradnik stratega – u¿yteczne triki podczas gry w Necromundê.

 • Magic: the Geathering
  – Zbudujmy sobie deck – podstawowe zasady kreowania talii.
  – Sligh – czemu¿ by nie ? – opis milutkiego, aczkolwiek przez wielu znienawidzonego deck’u, mianowicie Sligh .

 • Felietony
  – Nie trzeba od razu graæ – czy na pewno? Oceñcie sami.

 • Arkham Voyager
  – D³ugie chwile (Arkham cz. 3) – refleksje i wewnêtrzne prze¿ycia pacjenta zak³adu dla psychicznie chorych.


 • Wydawcy
  GTS – gibcio@sus.univ.szczecin.pl
  Pawe³ Montwi³³ – afro23@world.pl

  Redaktor naczelny
  Pawe³ Montwi³³ – afro23@world.pl

  Redaktorzy
  Alex Burzyñski – ajgb@polsl.gliwice.pl
  GTS – gibcio@sus.univ.szczecin.pl
  PW – inkluz@alpha.pl
  Hubert Szuszkiewicz (Nog) – Hubert_Szuszkiewicz@univ.szczecin.pl
  Kuba Wolañski – kuba_w@friko3.onet.pl

  Wspó³racownicy:
  Magda “Morven” Nied?wiecka – morven@venus.ci.uw.edu.pl

  Wsparcie techniczne:
  Artur Gawroñski – art@cavern.com.pl
  Striker – strik@kki.net.pl

  Wszystkie wymienione nazwy firm, instytucji i produktów u¿yte zosta³y wy³±cznie
  w celach informacyjnych i s± znakami zastrze¿onymi odpowiednich instytucji.
  ¯adna cze¶æ tej gazetki nie mo¿e byæ powielana i rozpowszechniana
  w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny)
  w³acznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem,
  nagrywaniem na ta¶my, dyskietki, plyty CD-ROM lub przy uzyciu innych systemów i srodków,
  bez pisemnej zgody autora.
  Copyright 1999 Pawe³ Montwi³³