Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


Ponad 2000

Karczma


Galeria Wojciecha Mazura
Strona miesi±ca wed³ug Inkluza – Twierdza B³êdnego Szwadronu
PBEM

Wydawnictwo MAG

Lenna Hawkwoodów – cesarski przegl±d 1 – recenzja suplementu do Gasn±cych S³oñc

Konwenty

Szedariada XIV
FALKON 2001

Jam Session


Kochanie telefon do ciebie… – jak wykorzystaæ telefon na sesjach
Rapsodia z Triestu, cz. 2 – druga czê¶æ opisu zespo³u Rhapsody

Opowiadania


Wielka kasa, mali ludzie
Codziennik Kobiety

Literatura


K±cik Tolkienowski

Powrót – wstêpniak
Podró¿ – Rozdzia³ 1 – pierwsza czê¶æ “kontynuacji W³adcy Pier¶cieni”
Pie¶ñ Firiel – opowiadanie

Cyberpunk 2020


Skrawek krawêdzi

Ekipa i akcja
John sprzeda³ oko swojego dziadka
Fading brain waves (1/3)
Blaski b³êkitnego szk³a

Deadlands


KARTY W TAS! – recenzja “Kantów i kanciarzy”

¦wiat Mroku


Zd±¿yæ przed ¶witem

jesieñ
Crow Jane

Fundacja

Why are we here? – wstêpniak
Przestroga – jak ³atwo przekroczyæ granicê…
Prze³amuj±c Paradygmat – twórczo¶æ poetycka

W bezdni Maelstromu

Wstêpniak 9 – Wakacje z duchami
Cierpienie a RPG – krótki esej o zasadno¶ci podejmowania drastycznych tematów w RPG, ze szczególnym uwzglêdnieniem problemów systemu Wraith the Oblivion
UPIORNY KANON czê¶æ 2 – “L¶nienie” Stanleya Kubricka – parê s³ów o Biblii fanów WtO – filmowym arcydziele S.Kubricka
Drugi brzeg z³udzeñ – kolejne opowiadanie z serii o Gildiach, tym razem z ducha niemal ekspresjonistyczne…

¦redniowiecze strachu (Dark Ages)

Wszeteczeñstw szczeniaka Ceuda czê¶æ bodaj¿e trzecia – wstêpniak
Wiek XII/XIII a Wampir: Mroczne Wieki – czê¶æ druga – wydarzeñ czê¶æ kolejna
Granice przekraczane – Zbigniew Preisner a ¦wiat Mroku

Zew Cthulhu


Pocz±tek Nowej Ery – wstêpniaczek

Ars Poetica

Nowe wyzwania – druga czê¶æ opowiadania, traktuj±cego o powrocie Przedwiecznych na Ziemiê
Miejsce Dagona – wiersz zainspirowany Mitologi± Cthulhu

Fantasy


Warhammer Fantasy Role Play

Wstêpniaczek
Destra
Bracia Giaconi
Zróbmy rewolucjê!!! czê¶æ 1

Earthdawn

Konkurs rozstrzygniêty – wstêpniak
Altharis – zwyciêskie opowiadanie
Misja – opowiadanie konkursowe
Bohater – opowiadanie konkursowe
Pomocnicy – opowiadanie konkursowe
Karnek – opowiadanie konkursowe
Sztylet – opowiadanie konkursowe

Redakcja i wspó³pracownicy

 

Góra