Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


Sezon ogórkowy
Piêcioletni Reporter – historia najstarszego polskiego magazynu internetowego

Karczma


Strona miesi±ca wed³ug Inkluza – Gildia WFRP
Galeria Paw³a K³opotowskiego
Xtreme Film Xperience – wieczór wojenny
Espadon PBEM – o swoim PBEM-ie opowiada Jagoda Ailén Przyby³owska

Wydawnictwo MAG

MIM 91-92 – spis artyku³ów
Byzantium Secundus – recenzja dodatku
Powietrzna Przystañ i Vivane
Przygody w Powietrznej Przystani (tylko dla MG)

Konwenty

IMLADRIS ‘2001

Film

Mumia powraca
X-Men The Movie

Felietony


Kwestia magdalenki – podró¿ w nasze dzieciñstwo

Jam Session


Melodyka g³osu – jak intonowaæ g³os

Opowiadania


Cz³owiek?
Dobre ¿niwa – co¶, co wkurza
A prowadzi nas czerñ – bo¶my z bieli zrodzeni
Zak³ad

Systemy alternatywne


Stare ale jare… – recenzja systemu Marvel Super Heroes RPG Advanced Set

Cyberpunk 2020


Skrawek krawêdzi

Miasto

¦wiat Mroku


¦redniowiecze strachu (Dark Ages)

Wszeteczeñstwa szczeniaka Ceud – wstêpniak
Szklane zwierciad³a, wampiry i ludzie – inne spojrzenie na klany Mrocznych Wieków
Salubri – klan za czasów Mrocznego ¦redniowiecza
Valeren – dyscyplina dla Salubri
Dzieci Nocy – nowy klan
Imaginacja – nowa dyscyplina dla Dzieci Nocy

Zd±¿yæ przed ¶witem

Anio³
Depeche Love

Zew Cthulhu


Wakacji nadszedl czas – wstepniaczek

Cthulhopedia

Piek³o to inni – scenariusz, którego akcja rozgrywa siê podczas konfliktu w Wietnamie.

Fantasy


Warhammer Fantasy Role Play

Parê s³ów od redaktora
Walka w WFRP
Ukochana siostrzenica – scenariusz

Redakcja i wspó³pracownicy

 

Góra