Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


Tym razem siê uda
Herbata ze ¶mietank± i cukrem

Karczma


Strona miesi±ca wed³ug Inkluza
Co nowego w Gildii?

Wydawnictwo MAG

Gasn±ce S³oñca – Podrêcznik gracza – recenzja GTSa

Film

Traffic

Jam Session


Moje natchnienie, moja Muza – jak muzyka pomaga nam w opracowywaniu scenariusza
Jak w filmie – soundtrack z sesji RPG

Opowiadania


Ostatni be³kot
Anio³y wracaj± do domu – jest co¶ jeszcze oprócz fantastyki

Cyberpunk 2020


VR – Shangrila

Yokuza i Arasaka cz.1
We are CyberPunks!!

Deadlands


Kelner! Moje spaghetti jest niedoprawione! – o tym, jak urozmaicaæ klimat na sesjach DL

¦wiat Mroku


Zd±¿yæ przed ¶witem

“Riders on the Storm” – LARP

W bezdni Maelstromu (Wraith the Oblivion)

Wstêpniak 8 – Mrocznych sekretów ci±g dalszy…
CZERWONE D£ONIE – rzecz o Gildii Puppeteers – trzecie z serii opowiadañ o Gildiach

Zew Cthulhu


Ta okrutna sesja – kilka s³ów wstêpu

Cthulhopedia

Mity na motorach – nomadzi w ¶wiecie CP 20ZC lub ZC 2020
Z powierzchni – polemika z recenzjami “De Profundis”

W telegraficznym skrócie

Maj

Fantasy


Earthdawn

Nadszed³ czas odpoczynku – wstêpniak
Magia Przodków – tekst o nowej formie magii
Imiona Bohaterów – tworzenie imiona dla Bohaterów
Tysi±c imion – ksiêga barsawiañskich imion
Og³uszenie – uzupe³nienie zasad, dotycz±cych og³uszania

Warhammer Fantasy Role Play

Wstêpniak
Krzywy kie³ – scenariusz
SZCZURZY CZ£OWIEK – scenariusz
Opcjonalne zasady walki w grze WFRP
FRANZ SIEGER – NPC

Redakcja i wspó³pracownicy

 

Góra