Numer 1


Nie od razu Kraków zbudowano – artyku³ naczelnego na temat Inkluza

Co to jest RPG? – je¶li jeszcze tego nie wiesz, to przeczytaj koniecznie

Koniec dzieciñstwa – obszerna, ¶wietnie skomponowana przygoda doskonale oddaj±ca klimat systemu – “Wampir: Maksarada”

MUD’y – krótko mówi±c, RPG przez Internet

Pisanie – Czy warto pisaæ?

Prosto z Japonii – je¶li obce s± Ci pojêcia manga czy anime lub uwa¿asz, ¿e to bajki dla dzieci to koniecznie przeczytaj ten artyku³

Opowiadania:

10 sekund – krótkie opowiadanko w klimacie Cyberpunka

Arkham cz.1 – refleksje i przemy¶lenia pacjenta jednego z zak³adów psychiatrycznych

Krasnolud – krótkie opowiadanko w klimacie fantasy

Pamiêtnik – do¶æ nietypowy pamiêtnik, do¶æ nietypowego cz³owiekaSkrzynka pocztowa redakcji: inkluz@alpha.pl

Wszystkie wymienione nazwy firm, instytucji i produktów u¿yte zosta³y wy³±cznie w celach informacyjnych i mog± byæ znakami zastrze¿onymi odpowiednich instytucji.

Copyright 1999 Pawe³ Montwi³³