Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


Podatek od Inkluza

Karczma


Xtreme Film Xperience – kolejna edycja
Skrzynka pocztowa Inkluza
Strona miesi±ca wed³ug Inkluza
Co nowego w Gildii?

Wydawnictwo Portal

W³adca zimy – zapowied¼ dodadtku do WFRP
Niezwyk³e przygody barona Munchausena

Film

(Pi)êkny film – recenzja filmu Pi

Konwenty

DRACOOL 2001 – List informacyjny nr 2
ARRACON 2001

Felietony


Nie bójmy siê tandety…
Maj±tek trupa

Twórczo¶æ


Rozprawa na temat Szczê¶cia

Know how


Szkieleciak – krasnolud czyli od onucy po brodê

Jam Session


NATION – recenzja ostatniego albumu Sepultury
Solista – propozycja dla zdesperowanych Graczy
Kompromis
Sceny recytowane
THERION – opis twórczo¶ci zespo³u

Opowiadania


Be³kot proroka – ods³ona szósta
Pasyw odchylenia – koordynacja osobowo¶ci
¯yczenia spe³niane – krucho¶æ
Dzieci bawi±ce – p³acz± z rado¶ci
H.K.R. – cyberpsychodela

Cyberpunk 2020


VR – Shangrila

Nastole 2020

Deadlands


Dlaczego warto zostaæ Szeryfem? – recenzja “Podrêcznika Szeryfa”
Córeczka? Nie, dziêkujê. – Recenzja pierwszej powie¶ci groszowej do DL
Francuzka w Sunnytown – scenariusz

Dzikie Pola


S³owem wstêpu

Okiem Starosty

Nowe przywary – bohaterom Panów Graczy jak i Bohaterom Starosty wielce przydatne…

Rzeczpospolita

Nobilis sum! – o tym, ¿e ka¿dy szlachcic ma herb i na czym to polega

¦wiat Mroku


Zd±¿yæ przed ¶witem

Podró¿e d³u¿sze najd³u¿szych spojrzeñ: Nie-trwanie
Wieczni Kochankowie – Green Eyes
Rekwizytornia: Tatua¿e

Fundacja

Skorupa

W bezdni Maelstromu (Wraith the Oblivion)

Wstêpniak 6 – Charon starym zgredem?
Rozdanie – kolejne z serii opowiadañ o Gildiach – tym razem opowie¶æ o Oracles

Zew Cthulhu


Prolog

Ars Poetica

Zew Owiec – czê¶æ ostatnia

Cthulopedia

Sterowiec – trochê wiêcej ni¿ szkic scenariusza do "gumowych macek"
Co za du¿o….
Hannibal Kanibal
Qumran – zew zwojów

W telegraficznym skrócie

Marzec

Fantasy


UFO i fantasy

ADEKI

Historia Dungeons & Dragons
AD&D, czy jeszcze warto?
Dungens & Dragons 3rd edytion
B³ogos³awione przekleñstwo – czyli o dodatkach

Earthdawn

Powróæmy do klasyki – wstêpniak
Kilka sztuczek starego wydajacza – gar¶æ porad
Kombosy – tworzenie Bohatera
Szermierka – nowe manewry dla fechmistrza
¯o³nierz – adept niskiej magii
Po godzinach…

Warhammer Fantasy Role Play

Wstêpniak – pierwszy art
Prawo i bezprawie – scenariusz
Koniec jest pocz±tkiem – scenariusz
Sean Goth “Cegie³ka” Marlay – NPC
Zmodyfikowana Tabela Broni – pomoc do gry
Dupczoraki – kwietniowy ¿art

Redakcja i wspó³pracownicy