Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


Ciekawe inicjatywy

Karczma


Xtreme Film Xperience
Skrzynka pocztowa Inkluza
Strona miesi±ca wed³ug Inkluza – luty
Strona miesi±ca wed³ug Inkluza – marzec

Wydawnictwo ISA

Recenzja “Rodziny Wschodu”

Wydawnictwo Portal

Proclamatio – czyli Kwarta jest ju¿ blisko
Portal #9 – rzut okiem na kolejny numer
Necropunk – zapowied¼ nowego systemu RPG

Film

Ponadczasowa makabra
Dogma

Konwenty

DRACOOL – List informacyjny nr 1
KonKrecik

Deadlands


Jak rozruszaæ posse? – kilka s³ów o niekonwencjonalnej ilustracji muzycznej do Deadlands

Twórczo¶æ


Rozprawa na temat Strachu

Systemy alternatywne


Wprowadzenie do PARANOI
Kiedy chcesz komu¶ skopaæ ty³ek…

Know how


O tworzeniu i odgrywaniu postaci

Jam Session


Kaiowas – plemienne rytua³y na sesjach rpg
Niech gra muzyka!!! – musical na sesji
Blind Guardian – nieco historii

Opowiadania


Be³kot proroka – ods³ona pi±ta
Herbata – opowiadanie typowo psychodeliczne
I co teraz? – czas na wyhamowanie
Dzieñ z ¿ycia tfurcy – paranoja?
Ostatnie dni do Mekki – kontynuacja sagi o wied¼minie

Zew Cthulhu


Prolog

Ars Poetica

Zew Owiec – kolejna ods³ona

Cthulopedia

Zemsta zza grobu – szkic przygody

W telegraficznym skrócie

Luty

Cyberpunk 2020


VR – Shangrila

Moda i styl
Oki Shirow’s diary
Czy gracze ¶ni± o elektrycznych ofcach?

Fantasy


Earthdawn

Czas na wielkie zmiany – wstepniak na marzec
Prawdziwe oblicze horrorow – artyku³ opisuj±cy horrory w trochê inny sposób
Horror w praktyce – artyku³, opisuj±cy prowadzenie horrorów i walk z ich “u¿yciem”
Po godzinach – dodatek, opisuj±cy systemow± stronê dwóch poprzednich textów
Rytua³y karmiczne – artyku³ opisuj±cy tworzenie w³asnych rytua³ów karmicznych

Warhammer Fantasy Role Play

Wstêpniak jakich wiele… – wstêpniak do dzia³u
Panna z Sylvanii – scenariusz do WFRP
Korzystajmy z historii – Imperialna gospodarka
Tabela Cen i Cech Koni
£owca cz.3
Wojownik z piórem
Warhammer Fantasy Role Play PBEM

¦wiat Mroku


Zd±¿yæ przed ¶witem

Dark Love – LARP: Fina³
Podró¿e d³u¿sze najd³u¿szych spojrzeñ: Nienasycenie
Wampiry to istoty po¿a³owania godne

Odcienie ciemno¶ci

W krêgu indyjskich zjaw i upiorów

W bezdni Maelstromu (Wraith the Oblivion)

Wstêpniak 5 – Co¶ dziwnego tu nadchodzi…
Pardoners – czyli o tych, którzy przeb³aguj± Cienie – pierwsze z serii opowiadañ prezentuj±cych poszczególne Gildie

Redakcja i wspó³pracownicy