Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


Po prostu wstêpniak
Strona miesi±ca wed³ug Inkluza
Skrzynka pocztowa Inkluza
Podsumowanie ¦wi±tecznych konkursów Inkluza
MiM 12/2000 vs Portal #8

Wydawnictwo MAG


Gasn±ce S³oñca wed³ug Noga – recenzja
Gasn±ce S³oñca wed³ug GTSa
Dzieñ Bestii – recenzja
KRASH – gra figurkowa dla kolekcjonerów

Wydawnictwo Portal


Przed nami piêkne czasy! – czyli kilka pytañ do Ignacego Trzewiczka
Cthulhu de profundis – czyli gar¶æ wie¶ci na temat kolejnego systemu Nowej Fali
Portal #8 – opinia

Konwenty


KRAKON 2001 – Wschód-Zachód

Know how


Szkieleciak II
Kryzys to¿samo¶ci

Film


Recenzje

Otch³anie ludzkiej psychiki

Jam Session


Sound FX – efekty d¼wiêkowe na sesjach RPG
Wybi³a godzina dwunasta
Ballady ¦lepego Opiekuna – opis twórczo¶ci zespo³u BLIND GUARDIAN

Literatura


Terry Pratchett

Instrukcja obs³ugi, czê¶æ czwarta
Terminarz 2001

Opowiadania


Be³kot proroka – ods³ona trzecia
Gladius Immortalis – ostatnia bitwa Rzymu (na podstawie “Gladiatora” Ridleya Scotta)
Blunt P`u – czy jestem ju¿ cz³owiekiem?
Skrzynka na listy – czyli “tam gdzie diabe³ mówi: ¶pij, odpocznij, dobranoc”
Puszka Pandory – lekkie, ³atwe i przyjemne, a do tego Sci-fi.
Bia³y dzieñ, bia³y ¶nieg – art na nowe tysi±clecie

Zew Cthulhu


Prolog

Biblioteka

Recenzja – a w³a¶ciwie to dwie…

W telegraficznym skrócie

Grudzieñ

Cyberpunk 2020


Skrawek krawêdzi

Cyber Impossible 2020
Spisane na marginesie
Kenneth Brown

Dzikie Pola


Naprawdê nie dzieje siê nic

Sarmacka Temida

O czasach obecnych s³owo ogólne

Schola

Lekcja I – o podstawach

Fantasy


The castle of despair – niezwyk³a przygoda

Warhammer Fantasy Role Play

Karczma “Pod P³acz±cym Ogrem” #3 – wstêpniak z odno¶nikami do artyku³ów

¦wiat Mroku


Zd±¿yæ przed ¶witem

Dark Love – LARP
Angel
DevilBoy
Locke
Violet
Xandro

Mumia

Historia Staro¿ytnego Egiptu w ¦wiecie Mroku – czê¶æ siódma: Trzeci Okres Przej¶ciowy

Fundacja

Z akt miasta Farewell – opis miasta i miejscowej kaba³y, wraz z pomys³ami na scenariusze
¦cie¿ka… Or³a?

Odcienie Ciemno¶ci

Wisznu i jego awatara
Wiersze wed³ug Scolmana

W bezdni Maelstromu (Wraith the Oblivion)

Wstêpniak 3 – comiesiêczna dawka Angstu
Garou i Krewniacy w Krainie Wiecznych £owów – wilko³aki i krewniacy po drugiej stronie Ca³unu – niemo¿liwe?
Niekoñcz±ca siê krucjata – czê¶æ 2 – dalszy ci±g mrocznej opowie¶ci o upiorach w czasach ¶redniowiecza
Mix of astral dreams

Warhammer Fantasy Battle


Raport polowy nr 8
Taka tam sobie gawêda: Terytorialnie!
Imperium kontratakuje – recenzja
Co¶ dla nieuleczalnie chorych na Warhammera – felieton

Do wynajêcia

Drwale z Buuzal
Roberto Da Costa

 

 

 

Redakcja i wspó³pracownicy