Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


To ju¿ ostatni Inkluz…

Wydawnictwo MAG


Mroczne Sekrety Barsawii – recenzja

Wydawnictwo Portal


Frankenstein Faktoria – recenzja

Konwenty


Korporacyjny Nordcon

Opowiadania


Be³kot proroka – ods³ona druga
Co¶ lepszego – alternatywna historia fantasy
Kontynuacja nico¶ci
Król – ale nie do koñca…
Zak³ad – miejsce dla prawdziwych ludzi
Przeznaczenie – có¿… nikt nie jest doskona³y
Woda ¿ycia – sens d±¿enia do celu

Jam Session


Kochany Miko³aju… – czyli co chcieliby¶my dostaæ na gwiazdkê!
Jak ¶piewaj± krasnoludy? – recenzja albumu “Bilbo”
Muzyka z cRPG w RPG? – wycinanie muzy z gier komputerowych

Know how


Szkieleciak
Kaprysy V

Felietony


Frazesy tramwajami intelektualnej komunikacji

Film


Recenzje

Gra pozorów (“Co kryje prawda”)

Zew Cthulhu


Prolog

Biblioteka

Miêdzy pó³noc± a pierwsz± w nocy – co nieco o duchach i innych zjawach…

Cthulopedia

Necronomicon – odnaleziono polskie t³umaczenie Necronomicon

W telegraficznym skrócie

Listopad

Cyberpunk 2020


Skrawek krawêdzi

CYBERPUNKS !!!!!

Dzikie Pola


Wstêpaniczek

Rzeczpospolita

¦wi±teczne Varia

Sarmacka Temida

Historia

Fantasy


Warhammer Fantasy Role Play

Typowy wstêpniak…
Pie¶ñ zag³ady – scenariusz
Koszystajmy z historii – Stary ¦wiat a Europa
Dyli¿ans
Rodzina w Warm³otku
£owca

¦wiat Mroku


W bezdni Maelstromu (Wraith the Oblivion)

Wstêpniak 2 – Maelstrom wybucha z ca³± si³±
Szept z ciemnej strony – pos³uchajcie g³osu swojego cienia…
Niekoñcz±ca siê krucjata – czê¶æ 1– pierwsza czê¶æ mrocznej opowie¶ci prosto z za¶wiatów…

Zd±¿yæ przed ¶witem

Wyschniête ¼ród³a
Przenikanie

Odcienie Ciemno¶ci

Twarze Mahadewi
Nosferatu
Toreador
Tremere
Ventrue

Warhammer Fantasy Battle


Raport polowy nr 7 – czyli po prostu wstêpniak
Co w trawie piszczy: WARHAMMER SKIRMISH
Jak skutecznie skomplikowaæ sobie ¿ycie???
Zmierzch Krwi

Do wynajêcia

Ruthor prastary

 

 

 

Redakcja i wspó³pracownicy