Numer 2 - 10. maja • Ró¿ne
  – Og³oszenia – kto szuka, ten znajduje.
  – Rzeczoznawcy – odpowiadaj± na zadawane pytania (tak, jak umiej±).
  – Jaskinia Trolli – tu wszystko jest mo¿liwe.
  – Nie tylko Fabryka Strachu – alternatywna muzyka do Cyberpunk’a.

 • Zd±¿yæ przed ¶witem:
  – Wampir: Maskarada – spojrzenie na system.
  – Go¶æ Zacharego – opowiadanie.
  – Nocny go¶æ – poemat.
  – Szpieg – poemat.

 • Nieprzewidywalna przysz³o¶æ:
  – W nowym ¶wiecie – jak wygl±da ¶wiat Cyberpunk’a 2020 po 24 latach snu.
  – Raport z sesji – ponad 1600 wyrazów opisuj±cych przebieg w/w przygody.
  – Kto ma opowiadaæ? – opowiadanie oznacza kto tworzy przygodê, a nie jak j± prowadzi…
  – Dziennik – liczê zabitych ¿eby pamiêtaæ cenê mojego zrozumienia…
  – Czynnik pieni±dza – co by by³o, gdyby wprowadziæ czynnik pieni±dza do RPG?

 • RPG
  – Dlaczego akurat Warhammer? – ogólna charakterystyka tego, do¶æ popularnego, systemu.

 • Kontynuacje
  – Krytyka (druga czê¶æ Pisania) – dalszy ci±g rozwa¿añ GTS’a.
  – Prosto z Japoni cz.2 – Manga i Anime na polskim rynku.

 • Systemy bitewne
  – Dlaczego Necromunda? – alternatywa dla Warhammera 40K.

 • Karcianki
  – Magic – opis talii jednego z graczy.

 • Opowiadania
  – Arkham cz.2 – samotny, skazany na rozmy¶lania.
  – Pamiêtnik cz.2 – dalsze ci±g refleksji.
  – Sympatia – dlaczego monotonia mo¿e byæ szkodliwa?
  – Twierdza – opowiadanko w klimacie fantasy.
 • Redaktorzy:

  Pawe³ Montwi³³ – Wstêpniak, Ró¿ne, Nieprzewidywalna przysz³o¶æ, Opowiadania
  GTS – Wstêpniak, Ró¿ne, Nieprzewidywalna przysz³o¶æ, Kontynuacje, Opowiadania
  Nog – Zd±¿yæ przed ¶witem
  Marcin Mituniewicz – Nieprzewidywalna przysz³o¶æ, opowiadania
  Artur Gawroñski – Opowiadania
  Alex Burzyñski – Systemy bitewne
  Harry – RPG
  Marcin Marczak – Karcianki
  Zbyszek Piotrowski – Kontynuacje

  Wszystkie wymienione nazwy firm, instytucji i produktów u¿yte zosta³y wy³±cznie
  w celach informacyjnych i s± znakami zastrze¿onymi odpowiednich instytucji.
  Copyright 1999 Pawe³ Montwi³³