Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


Aluzja

Konwenty


Zahcon 2000 – sprostowanie – Belphegor The Archdevil
Sprostowanie do relacji z Zahconu – Witold Siekierzyñski “SZAMAN”

Opowiadania


Be³kot proroka – wstêpniak
Cztery – wed³ug Nicolaia Kafta
Prawda o Ma³ej Lilii
Barwy ciszy

Literatura


K±cik tolkienowski

Ognie na Amon Sul – Dziewiêciu Nazguli vs. Gandalf Szary

Jam Session


Wilczy skowyt – parê wrzasków w sam raz do Wilko³aka: Apokalipsy
Memento Mori – co tam s³ychaæ po ¶mierci
Profanum: Eminence of Satanic Imperial Act – recenzja p³yty

Know how


Odgrywanie

Felietony


Ideaversum Czyli Polowanie Na Inspiracjê

Film


Recenzje

Krzyk 3 – Lekcja patroszenia

Zew Cthulhu


Wstêp
Ci, którzy siê cofaj±, ton± – wywiad z Jerzym Cichocki i Joe Abrakadabr±

Biblioteka

Japonia w latach dwudziestych
Tam gdzie rz±dz± Mi-Go – Pocz±tki himalaizmu w latach 20.

Cthulhopedia

Japonia a Mity Cthulhu
Wspinam siê na Mount Everest, bo on tam jest

Ars Poetica

Dawid Tee vs Mity – czê¶æ III

W telegraficznym skrócie

Falstart – drugie podej¶cie
Wrzesieñ
Pa¼dziernik

Cyberpunk 2020


Skrawek krawêdzi

Pomys³ na Styl (ponad istotê)
Po kostki
Dzia³ko Colt-Mauser M2X “Extreme Rarity”

Szum informacyjny

Bezdomny – opowiadanie

Fantasy


Earthdawn

Dzieci snu – scenariusz dla zaawansowanej dru¿yny

Warhammer Fantasy Role Play

Karczma “Pod P³acz±cym Ogrem” #1

¦wiat Mroku


W bezdni Maelstromu

Wstêpniak – witajcie w bezdni Maelstromu
Purpurowi Augurowie – opis sekty
Ten, który wszed³e¶…

Zd±¿yæ przed ¶witem

Violent mood swings LARP
Rekwizytornia – ostre przedmioty
Warszawa 1942 – Berlin in der Nacht – prolog do sagi V:tM dziej±cej siê w Berlinie

Caern

Krytyka nie do koñca konstruktywna

Fundacja

What is it that makes us tick?

Odcienie Ciemno¶ci

Odcienie Ciemno¶ci (wstêpniak nr 5)
Brujah
Gangrel
Malkavian

Warhammer Fantasy Battle


Wstêpniak (6 AE)
Nie taki diabou straszny…
Tym, którzy pierwszy raz…

M³otem i kowad³em

Rzeczka po¶ród pól

Do wynajêcia

Lothar Kranson, krasnoludzki In¿ynier

 

 

 

Redakcja i wspó³pracownicy