Spis tre¶ci
Numer Jakiego Nie By³o, 20.04.2009

Wstêpniak


Warto przeczytaæ!
Wywiad z Paw³em ‘Walos’ Walczakiem – orgazniatorem seansów filmowych w Warszawie

Wydawnictwo MAG


Odg³osy z ku¼ni – czyli zapowiedzi nowo¶ci wydawniczych do koñca roku
Gasn±ce S³oñca – wstêp do systemu
Ludzko¶æ znów patrzy na gwiazdy z nadziej± – poznaj historiê ¶wiata Gasn±cych S³oñc
Zew Cthulhu edycja 5.5 – dlaczego?

Konwenty


Imladris
KAPITULARZ 2 – Powrót z Rozproszenia
Zahcon 2000

Zew Cthulhu


Wstêp

Biblioteka

Wszystko ma swój pocz±tek…
Psychopatie – ujêcie ogólne
Legenda o Mie¶cie Krêgów

Cthulhopedia

RPG w weekend – czyli jak zostaæ dobrym Mistrzem Grozy (nie wychodz±c z domu)?
Bibliotekarz – scenariusz
Grabarz – opis NPCa
¯yciodajna si³a… – szkic scenariusza

Ars Poetica

David Tee vs Mity

Konkurs

Liberate Me
Zasady konkursu

Jam Session


Co w lesie piszczy? – muzyka do systemów fantasy

Know how


Kaprysy czê¶æ I

Film


Recenzje

Titan A.E. – Nowa Ziemia
Czestotliwo¶æ (Frequency)

Literatura


K±cik tolkienowski

Opowie¶ci z Ardy: Skarby Nogrodu (2/2)
Dru¿yna Pier¶cienia – czyli fragment W³adcy Pier¶cieni wierszem

Cyberpunk 2020


Skrawek krawêdzi

Xylometazolin – scenariusz

¦wiat Mroku


Zd±¿yæ przed ¶witem

Wieczni kochankowie – Yamila
Martwa natura

Caern

Krocz±cy Jak Kot (Wiertarka c.d.)
Jak na kruczych skrzyd³ach…

Fundacja (Mag: Wst±pienie)

Poza granicê

Odcienie Ciemno¶ci

Odcienie Ciemno¶ci (wstêpniak nr 3)
Wiersze Lady Xary
Wiersze Sathriela

Dzikie pola


Czo³em!

Rzeczpospolita

Nunc est bibendum!
Alkoholowy elementarz

Fantasy


Earthdawn

I koniec!

Warhammer Fantasy Role Play

Pocztówki z Estalii – opis charakterystycznych elementów regionu
Trucizny i jady
Nowe zasady obrony przed czarami

Opowiadania czytelników


Ostatnie dni do Mekki cz. 1

 

 

 

Redakcja i wspó³pracownicy